BİLDİRİ DETAY

Fulya BATMAZ, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Abdulkadir REİS
15-49 YAŞ KADINLARDA HEPATİT B AŞILANMA PREVALANSI
 
Bu çalışma ile Trabzon il merkezinde bulunan aile hekimliklerine bağlı 15-49 yaş kadınlarda hepatit aşılanma oranını belirlemek amaçlandı. Araştırmanın örneklemini, il merkezine bağlı 100 aile hekimliğinden basit rastgele örneklem metodu ile seçilen 18 tane aile hekimliğine bağlı 15-49 yaş grubu kadın nüfusu belirledi. Bu nüfus 17106 olarak bulundu. Ana kitleyi temsil edecek örneklem, evren sayısı bilinen gruplarda örnek seçme formülü ile hesaplandı ve güç analizi yapılarak örneklem sayısı 375 kişi olarak belirlendi. Her aile hekimliğinden alınacak örneklem sayısı, tabakalı örneklem metoduna göre bulunduktan sonra basit rastgele örneklem metoduyla çalışmaya alınacak örneklem grubu seçildi. Verilerin toplanmasında sosyo- demografik bilgileri yansıtan 16 sorudan oluşmuş anket formu ve literatüre dayalı geliştirilmiş 20 sorudan oluşan bilgi anket formu kullanıldı. Veriler; SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edildi ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Gruplu değişkenler arasındaki ilişki ki-kare analizi ile test edildi. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, kadınların %41,9’u 31-40 yaş aralığında, %43,7’u lisans ve üzeri mezunu, %81,1’i evli idi. Kadınların %63.7’sinin hepatit aşısı yaptırmadığı, kadınların yaş, eğitim, ekonomik durum ve ailede sağlık personeli olması ile hepatit bilgi düzeyleri ve aşılanma oranları arasında istatiksel olarak anlamlılık tespit edildi ( p0,05). Bu çalışma ile kadınların hepatit hastalığını bilmelerine rağmen hepatit B aşılanma oranının düşük olduğu bulundu ve 15-49 yaş kadınlara yönelik rutin aşılamaya ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Bilgi Düzeyi, Aşı, Kadın 


Keywords: