BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Necibe DAĞCAN, Dilek ÖZDEN, Gülşah GÜROL ARSLAN
AÇIK KALP CERRAHİSİ GEÇİREN STERNOTOMİLİ HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA YAŞADIĞI AĞRI DENEYİMLERİ: ROY UYUM MODELİ KULLANILMIŞ BİR NİTEL ARAŞTIRMA
 
Bu nitel çalışamanın amacı, açık kalp cerrahisi geçiren sternotomili hastaların yoğun bakımda yaşadıkları ağrı deneyimlerinin Roy Adaptasyon Modeline göre incelenmesidir. Fenomenolojik desene sahip bu nitel çalışmanın örneklemini 18 yaş ve üzeri, iletişim engeli olmayan, açık kalp cerrahisi geçiren, operasyon sonrası yoğun bakımda en az bir kez ağrı deneyimleyen 16 hasta oluşturmuştur. Araştırma verileri “derinlemesine görüşme yöntemi” ile araştırmacılar tarafından Roy Adaptasyon Modeli (RAM)'ne dayalı yarı yapılandırılmış görüşme formu ve tanıtıcı özellikler formu ile toplanmıştır. Hastaların %68.7'si kadın, %93.8'i evli idi. Açık kalp cerrahisi geçiren hastaların ağrı deneyimleri Roy Adaptasyon Modeli'in dört adaptasyon moduna göre analiz edilmiştir. Her mod, uyumlu ve uyumsuz davranışları içermektedir. İçerik analizi sonuçlarına göre uyumlu hasta davranışı “Çözümü Var”, “Başarabilirim” “Başa Çıkabilirim” ve “İyi ki Varlar” temaları ile betimlenmiştir. Uyumsuz davranışlar ise “Çok Zor”, “Zorlanıyorum”, “Eskisi Gibi Değilim” ve “İletişim Problemleri” temaları ile betimlenmiştir. Hastalar en çok fizyolojik modda zorluklarla karşılaşsalar da, benlik alanı modunda da olumlu deneyimler yaşamışlardır. Çalışmamızda Roy Adaptasyon Modeli; yoğun bakımda ağrı deneyimleyen birey bütüncül bir şekilde ele almıştır. Çalışmamızda açık kalp cerrahisi geçiren sternotomili hastaların yoğun bakımda yaşadıkları deneyimler, ağrı yönetiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. Ayrıca literatürde ağrı temalı, teori temelli niteliksel türde sınırlı çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle literatüre ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: açık kalp cerrahisi, sternotomi, roy adaptasyon modeli, nitel araştırma, ağrı deneyimi, yoğun bakım 


Keywords: