BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül MAMMADOV
AİLELERİN VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GELENEKSEL UMBİLİKAL KORD KLEMPİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Doğumdan sonra umbilikal kord steril şartlarda, abdominal duvarın 1-2 cm yukarısından klemplenerek kesilir. Bu amaçla üretilen klemplerin tarihçesi 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Geleneksel klemp yaklaşık 6 cm uzunluğunda ve 4,5 cm kalınlığında ince dişli kıstırma yüzeyine sahip iki adet bacaktan oluşmaktadır. Araştırmanın amacı ailelerin ve sağlık çalışanlarının günümüzde kullanılan umbilikal kord klempine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Yöntem: Araştırmanın aileler ile gerçekleştirilen bölümünde özel bir üniversite hastanesine başvuran 0-1 aylık bebeği olan 150 anne ile görüşülmüştür. Sağlık çalışanları ile yapılan araştırma aynı kurumda yapılmış ve örneklem seçimine gidilmemiş olup, kadın ve çocuk sağlığı alanında görev yapan tüm ebe, hemşire ve doktorlar (n=55) ile görüşülmüştür. Anketler literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Veriler yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bulgular: Annelerin klempin boyutlarına ilişkin görüşlerine bakıldığında %64,7’si klempin “gereğinden büyük” olduğunu söylemektedirler. Annelerin klemple ilgili sorun yaşama durumlarına bakıldığında, %53,3’ü bebeği giydirme ve giysilerini çıkarma esnasında klempin giysilere takıldığını, %30’u bebeğin karnına battığını ve derisini tahriş ettiğini, %6’sı klempin gevşek kapatılmasından dolayı kanama sorunu yaşadıklarını ifade etmiştir. Annelerin farklı tasarımda bir klempe ihtiyaç duyma durumlarına bakıldığında %66,7’si farklı tasarım klemp olması gerektiğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının %54,5’i klemp ile ilgili sorun yaşadıklarını (takarken elden kayma, kilitlemekte zorluk vb.) ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarına farklı tasarımda klempe ihtiyaç olup olmadığına dair fikirleri sorulduğunda %74,5’i ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Sonuç ve öneriler: Gözlemlerimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin geleneksel klemp ile ilgili şüpheleri ve sorunları sık dile getirdikleri doğrultusundadır. Araştırmanın örneklem sayısı arttırılarak farklı kurumlarda tekrarlanması ve daha küçük bir tasarım için çalışmaların başlatılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Umbilikal kord klempi, Yenidoğan, Ebelik, Hemşirelik 


Keywords: