BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice ŞEN, Diğdem LAFCI
ARTERİOVENÖZ FİSTÜL KANÜLASYON İŞLEMİ SIRASINDA UYGULANAN SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN AĞRI VE HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
 
Amaç: Araştırma, sanal gerçeklik gözlüğünün AVF kanülasyon işlemi sırasında hastaların yaşadığı ağrı ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma, 13 Kasım 2018 – 09 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye’de bir kamu hastanesinin HD ünitesinde diyaliz tedavisi alan 60 hastada gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Hasta Tanıtım Formu”, Görsel Eşdeğerlik Skalası (Visual Analog Scales/VAS) ve Hemodinamik Değişkenler İzlem Formu ile toplanmıştır. Girişim grubundaki hastalara AVF kanülasyon işlemine başlamadan 2 dk önce ve işlem boyunca 3 dk olmak üzere ortalama 5 dk sanal gerçeklik gözlüğü ile video izletilmiştir. Kontrol grubundaki hastalara HD ünitesinde uygulanan hemşirelik girişimleri dışında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Bulgular: Grup içi karşılaştırmada; girişim grubundaki hastaların 2. ve 3. ölçüm ağrı şiddeti puan ortalamasının 1. ölçüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı (p<0.001), kontrol grubundaki hastaların ise 2. ölçüm ağrı şiddeti puan ortalamasının 1. ölçüme göre arttığı ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05), 3. ölçüm ağrı şiddet puan ortalamasının 1. ve 2. ölçüme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı (p<0.001) saptanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmada ise; girişim grubunda 2. ölçüm ağrı şiddeti puan ortalamasının kontrol grubuna göre azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Girişim grubundaki hastaların 2. ölçüm ağrı şiddeti puan ortalaması ile işlem sonrası memnuniyet puan ortalaması arasında negatif yönde ve orta düzeyde ilişki bulunmuştur (r=-0.421, p<0.05). Sonuç: Sanal gerçeklik gözlüğünün, AVF kanülasyon işlemi sırasında oluşan ağrıyı azalttığı ve hastanın memnuniyetini artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik Gözlüğü, Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik 


Keywords: