BİLDİRİ DETAY

Kübra TOHUMCU, Döndü ÇUHADAR
BİPOLAR BOZUKLUK HASTALARINDA İÇGÖRÜ VE BAŞ ETME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bipolar bozukluk ciddi yeti yitimine neden olan ve süreğen özellik gösteren bir hastalıktır. Hastanın tedaviye ve hastalığa uyumunu etkileyen içgörü ve baş etme tutumlarının belirlenmesinin hastalığın prognozunu olumlu olarak etkileyeceği düşünülmektedir( Lysaker et al, 2003). Yapılan bu çalışma ile, bipolar bozukluk hastalarında içgörü ve baş etme tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflendi. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniklerine ayaktan başvuran, DSM-5’e göre bipolar bozukluk tanısı konulmuş ve ötimik dönemde olan, 127 gönüllü hasta ile yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği(BBİÖ) ve Başa Çıkma Tutumları Ölçeği(COPE) kullanılmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 24’de yapılmıştır. BBİÖ puan ortalaması 2,83±6,38, COPE puan ortalaması 142,96±20,30 olarak belirlenmiştir. BBİÖ toplam puanı ve BBİÖ alt ölçeklerinden olan kendini ifade etme puanı ile COPE toplam puanı; BBİÖ alt ölçek ve toplam puanları ile COPE alt ölçeklerinden uyuma yönelik olan baş etme tutumları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Hastaların içgörü puanı ile uyuma yönelik baş etme ve toplam baş etme puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ve içgörü seviyesi arttıkça uyuma yönelik baş etme tutumlarını daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada kendini ifade etme düzeyi yüksek olan bireylerin karşılaştıkları durumlarla daha etkin baş edebildikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, İçgörü, Baş Etme Tutumları 


Keywords: