BİLDİRİ DETAY

Fatma DEMİRKAYA, Hanife TİRYAKİ ŞEN
BİR SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN HEMŞİRELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Son yıllarda Dünyada küreselleşme, nüfus yapısının değişmesi, sağlık göstergelerindeki değişiklikler vb. gibi nedenlere bağlı olarak toplumların sağlık ihtiyaçlarında değişiklikler yaşanmaktadır. Yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için sağlık hizmetlerinin sunumunda da değişiklikler gerçekleşmektedir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli yenilenen bilgilere ulaşılarak, bunların uygulamaya aktarılması da sağlık hizmeti sunumu için çok önemlidir. Türkiye’ de tüm sektörlerde aktif olarak çalışan sağlık personelinin %18’ini hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelerin sağlık hizmeti sunumunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede değişen durumlara yönelik bilgi, beceri ve donanıma sahip olması ve bu birikimlerini uygulamaya yansıtmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sertifika programına katılan hemşirelerin program hakkındaki deneyimlerini yorumlayarak, konuya ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Yöntem: Nitel olarak tasarlanan araştırmada yorumlayıcı olgubilim yaklaşımı esas alınmıştır. Araştırma evreni Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sertifika programına 2018 yılında katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 10 hemşiredir. Evrenin tamamına ulaşılmıştır. Veriler yapılandırılmamış görüşme yolu kullanılarak telefonla alınmıştır. “Bu programa katılma nedenleriniz nelerdir?” sorusu ile başlayarak katılımcının kendi görüşlerini herhangi bir yönlendirme olmaksızın açıklamasını sağlayan ortalama 10-15 dk. süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin 9’ u kadın 1’i erkektir. Yaş ortalaması 40, tamamının meslekte çalışma yılı 10 yılın üzerindedir. Hemşireler mevcut bilgilerini artırmak, güncellenen bilgileri takip etmek, öğrendiklerini kurumlarında uygulamak, sertifika sonucunda ilgili birime geçmek için programa katılmak istediklerini, genel olarak programın olumlu geçtiğini, programda öğrendiklerini uygulamaya yansıttıklarını, kurumlarında konuya ilişkin eğitimler verdiklerini, ihtiyaç durumunda kendilerine görüş sorulduğunu ve iş süreçlerinde lider olarak kabul edildiklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Sertifika programlarına katılım, profesyonellik için gerekli olan mesleki gelişim, kararlara katılım, otonomi ve liderlik gibi kazanımların artmasını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, sertifika, deneyim, görüş. 


Keywords: