BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Atilla Senih MAYDA
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GÖREVLİ HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE SAĞLIK KAYGISI DÜZEYLERİ
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre, gelişmiş ülkelerde ölümlerin %70-80’inin, az gelişmiş ülkelerde ise %40-50’sinin nedenini, yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar oluşturmaktadır. Bulaşıcı olmayan bu hastalıkların oluşumunda kişinin kendi tutum ve davranışının diğer bir deyişle yaşam biçiminin rolü büyüktür. Bu çalışma Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sağlık kaygısı düzeyleri ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmanın örneklemini 206 hemşire oluşturmaktadır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Ölçeği (SYBDÖ) ve Sağlık Kaygısı Envanteri (SKE) ile toplanmıştır. Hemşirelerin %42.7’si 25-29 yaş grubu arasında, %75.7’si kadın, %53.4’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin SYBD ölçeği toplam puan ortalaması 119.97±1.4’tür. En yüksek puanın kendini gerçekleştirme (35±0,4) alt ölçeğinden alındığı, bunu sağlık sorumluluğu (23±0.38), kişiler arası destek (19.45±0.23), stres yönetimi (16.6±0.25), beslenme (15.7±0.23) ve egzersiz puan ortalamasının (9.34±0.25) izlediği saptanmıştır. Hemşirelerin sağlık kaygısı puan ortalaması 54.5±0.78’dir. SYBD ölçeği puanı; yaş, medeni durum, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, çocuk sayısı, ayda tutulan nöbet sayısı, çalışma süresi, ekonomik durum, hastalık durumu ve işinden memnuniyet durumuna göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin kaçınma davranışı ölçek puanı, kadınların ise güvenlik arama davranışı ölçek puanı yüksek bulunmuştur. SYBD ölçeği ile SKE arasında ilişki saptanmamıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşirelerin, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde, sağlık kaygısının ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, Sağlık, Sağlık Davranışı, Yaşam Biçimi 


Keywords: