BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Durdane YILMAZ GÜVEN
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALINDAKİ AKADEMİSYENLERİN DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalındaki akademisyenlerin dijitalleşmeye yönelik tutumları ile teknolojiye karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı, kesitsel olarak yapılan çalışma 69 akademisyen ile Temmuz 2021- Mart 2022 tarihleri arasında kartopu örneklem yöntemi ile online olarak yürütüldü. Çalışmada akademisyenlerin sosyodemografik özelliklerini içeren soru formu, “Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği” ve “Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği” kullanıldı. Çalışmaya katılan akademisyenlerin yaş ortalamasının 36.44±6.05 olduğu, %92.8’inin kadın ve %75.4’ünün evli olduğu saptandı. Akademisyenlerin %31.9’unun Dr. Öğretim Üyesi olduğu, %84.1’inin devlet üniversitesinde çalıştığı saptandı. Katılımcıların %36.2’sinin 5-10 yıldır akademisyenlik yaptığı, %42’sinin şuan çalışmakta olduğu kurumdaki çalışma süresinin 1-5 yıl arası olduğu, %95.7’sinin mesleğini sevdiği belirlendi. Akademisyenlerin kurumlarındaki teknolojik donanıma ilişkin görüşleri incelendiğinde %58’inin kurumundaki teknolojik donanımı yeterli bulduğu, %81.2’sinin kurumundaki teknolojik aletleri kullandığı, %53.6’sının teknoloji ile ilgili eğitime katılmadığı saptandı. Katılımcıların Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği puan ortalaması 56.27±8.03 olduğu, Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği puan ortalaması ise 3.98±0.48 olduğu belirlendi. Katılımcıların Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği ile Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği arasındaki ilişki incelendiğinde orta düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0.552, p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalındaki akademisyenlerin, dijitalleşmeye ve teknolojiye ilişkin olumlu tutum içinde oldukları saptandı. Ayrıca akademisyenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu, dijitalleşme düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Akademisyen, Dijitalleşme, Teknoloji, Tutum 


Keywords: