BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice AZİZOĞLU, Hatice AKALTUN
CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ; SİSTEMATİK DERLEME
 
Giriş: Cerrahi hemşireliği eğitiminde kullanılan teknolojiye dayalı uygulamalar, simülasyon, VR ve oyun tabanlı eğitimler hem hasta bakım kalitesini artırtmak da hem de öğrencilerin bakıma yönelik tutumlarını geliştirmektedir. Cerrahi hemşireliği eğitiminde teknolojik gelişmelerin takibi ve kullanımı, cerrahi müdahalelerin öğretilmesi, tıbbi hataların önlenmesi ve öğrenmeyi desteklemesi açısından önemli bir yere sahiptir. Amaç: Bu makalede, 2012-2022 yılları arasında “Teknoloji ve Cerrahi Hemşireliği Eğitimi” konusuna ilişkin yayınlanmış çalışmaların sistematik olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Konuya ilişkin “Cerrahi hemşireliği”, “Teknoloji”, “Teknoloji ve hemşirelik bakımı”, “İnovasyon”, “Eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak TR dizin, Pubmed, Elsevier, EBSCO, Springer, Scopus, Wiley Online Library, Ovid, Web of Science veri tabanları Türkçe ve İngilizce tarandı. Konuyla ilgili 2012 Ocak–2022 Eylül tarihleri arasında yayınlanmış 14.672 çalışma incelendi. Belirlenen çalışmalardan özet, editöre mektup, derleme, tez çalışması ve bildiriler kapsam dışı bırakıldı. Cerrahi hemşireliği eğitiminde teknolojinin kullanımı kapsamında planlanan ve tam metnine ulaşılan 21 yayın çalışmaya dahil edildi ve sonuçlar açısından değerlendirildi. Dahil edilen 21 makale deneysel, randomize kontrollü çalışma, retrospektif, karma yöntem, nitel yöntem, tanımlayıcı ve gözlemsel araştırma tipi tasarımındadır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışmalar incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerinin cerrahi alanında teknolojiyi kullanma ve bu alandaki eğitimlere daha pozitif yaklaştıkları, teknoloji odaklı eğitimlerin ve simülasyona dayalı eğitimlerin sonucunda öğrenmenin desteklendiği, hasta güvenliği açısından kendilerini daha güvende hissettikleri ve bakıma yönelik tutumlarının geleneksel yöntemle yapılan bakıma göre daha yüksek düzeyde olup hemşirelik uygulamalarını geliştirdiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç: Bu çalışma sonucunda cerrahi bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik verilen teknoloji tabanlı eğitimlerin geleneksel yönteme göre uygulamaları daha iyi yönde geliştirdiği sonucuna varılmaktadır. Fakat bu çalışmalar ile ilgili kanıt temelli çalışmaların yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireliği, Teknoloji, Teknoloji ve Hemşirelik Bakımı, İnovasyon, Eğitim 


Keywords: