BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice AKALTUN, Hatice AZİZOĞLU, Ş. İlkay GÜNER
CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI; SİSTEMATİK DERLEME
 
Giriş: Cerrahi hemşireliğinde kullanılan cihaz ve ekipmanların teknoloji ile paralel ilerlemesi hem hasta bakım kalitesini artırtmak da hem de sağlık çalışanlarına iş alanlarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin takibi ve kullanımı, iş yükünde azalma, tıbbi hataların önlenmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Amaç: Bu makalede, 2012-2022 yılları arasında “Teknoloji ve Cerrahi Hemşireliği” konusuna ilişkin yayınlanmış çalışmaların sistematik olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Konuya ilişkin “Cerrahi hemşireliği”, “Teknoloji”, “Teknoloji ve hemşirelik bakımı”, “İnovasyon” anahtar kelimeleri kullanılarak TR dizin, Pubmed, Elsevier, EBSCO, Springer, Scopus, Wiley Online Library, Ovid, Web of Science veri tabanları Türkçe ve İngilizce tarandı. Konuyla ilgili 2012 Ocak–2022 Eylül tarihleri arasında yayınlanmış 14.672 çalışma incelendi. Belirlenen çalışmalardan özet, editöre mektup, derleme, tez çalışması ve bildiriler kapsam dışı bırakıldı. Cerrahi hemşireliğinde teknolojinin kullanımı kapsamında planlanan ve tam metnine ulaşılan 28 yayın çalışmaya dahil edildi ve sonuçlar açısından değerlendirildi. Dahil edilen 28 makale deneysel, randomize kontrollü çalışma, retrospektif, karma yöntem, nitel yöntem, tanımlayıcı ve gözlemsel araştırma tipi tasarımındadır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışmalar incelendiğinde, cerrahi hemşireliği alanında teknolojiyi kullanmanın perioperatif hemşirelik alanında başarıyı arttırdığı, elektronik hasta değerlendirme programlarını kullanırken hastalarla daha çok zaman geçirildiği, elektronik hasta devirlerinin hasta ve veri transfer sürecini kolaylaştırdığı, hasta bakım kalitesini arttırdığı, ortak bakım alanı oluşturduğu, hasta güvenliğine katkı sağladığı ve hemşirelik uygulamalarını geliştirdiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç: Cerrahi hemşireliğinde önemli bir yer tutan teknoloji kullanımını arttırmak amacıyla, sağlık çalışanlarının teknolojiye yönelik bilgi ve deneyimlerinin desteklenmesi, teknolojik gelişmelerin, bakım ve tedavi uygulamalarında daha fazla yer alması gerektiği ve teknoloji kullanımına yönelik daha fazla kanıt temelli araştırma yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireliği, Teknoloji, Teknoloji ve hemşirelik bakımı, İnovasyon. 


Keywords: