BİLDİRİ DETAY

Seval CIBIR, Müge SEVAL
ÇOCUKLAR HAYAT KURTARIYOR;AKRAN EĞİTİMİ MODELİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Ani kardiyak arrest ülkemizde ve dünyada görülen başlıca ölüm nedenidir. Hastane dışı kardiyak arrest vakalarında, kazazedelere seyirciler tarafından erken dönemde uygulanan kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) sağkalım şansını arttırmakta, bu durum KPR’nin meslekten olmayan kişilere öğretilmesini gerekli kılmaktadır. Akran eğitim modeli, akranların birbirlerinin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak için işbirliği içinde bulunduğu bir öğretim modelidir . Bu modelde, akranlar, gerekli bilgi ve beceriye hakim olmak için eğitmenlerinin rollerini yerine getirirler Çocukluk çağından itibaren ilkyardım eğitiminin desteklenmesi, yetişkinlik döneminde endişeleri azaltır ve istekliliği arttırır. Amaç: Araştırmanın amacı, akran eğitimi modeli ile ortaokul öğrencilerine uygulanan temel yaşam desteği eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu araştırma Zonguldak’ta bir ortaokulda, 01.04.2018-15.06.2018 tarihleri arasında, ön test-son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım tipinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir kontrol ve bir deney grubundan oluşmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilere eğitim araştırmacı tarafından verilmiş olup; deney grubuna ise, araştırmacı tarafından eğitilen akranları ile eğitim sağlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 6. ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur (N= 500). Çalışmanın gücü, GPower 3.1 programında hesaplanmıştır (n:200). Çalışmada veri toplama formu ve temel yaşam desteği (TYD) uygulama basamakları formu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya göre, deney grubu (9.33 ±3.21) ile kontrol grubu (10.14±3.22) bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmayıp, puanlar birbirine yakın bulunmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin ön teste göre(9.33 ±3.21) son test ilkyardım düzeyi puanlarındaki artış(14.92 ±4.07) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Akran eğitmenler tarafından eğitilen öğrenciler, profesyonel eğitimciler tarafından eğitilen öğrencilere göre TYD’de benzer beceriler göstermiş olup; akran eğitimi çocukluk döneminde ilkyardım eğitimi için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Temel yaşam desteği, akran eğitimi, hemşirelik 


Keywords: