BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ceylan ŞAHİN, Berkin Bahri BİLGER, Fatma AVŞAR
COVID-19 DÖNEMİNDE SANATSAL BİR AKTİVİTENİN HEMŞİRELERİN ALGILANAN STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Amaç: COVID-19 döneminde sanatsal bir aktivitenin hemşirelerin algılanan stres ve tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu tasarım ile yarı deneysel olarak, COVID-19 döneminde çalışan hemşireler ile (müdahale=12, kontrol=12) yapılmıştır. Sanatsal aktivite programı, pandemi nedeniyle, çevrimiçi Zoom programı üzerinden üç oturumda, sanat terapisi sertifikası alan, iki araştırmacı tarafından yapılmıştır. Veri toplama formu, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini içeren sorular, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Tükenmişlik Ölçeği (TÖ)’nden oluşmaktadır. Veriler SPSS programında, frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X), standart sapma (Sd), ki-kare ve t-testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Müdahale ve kontrol grubundaki katılımcıların yaş ortalaması sırasıyla 30,0± 8,9 ve 32,0±4,0 dır. İki grupta da katılımcıların %99,7 si kadınlardan oluşmaktadır. İki gruptaki (%66,7) katılımcılar resim sanatına ilgi duymaktadır. Müdahale grubundaki katılımcıların hepsi, kontrol grubundaki katılımcıların %66,7’ si müzik sanatına ilgi duymaktadır. Müdahale grubundaki öğrencilerin TÖ ön test ortalamaları 81,0±14,3 iken son test ortalamaları 84,8±12,2 dir (p>0.05). Müdahale grubundaki öğrencilerin ASO ön test ortalamaları 33,0±2,1 iken son test ortalamaları 31,6±1,7 dir (p<0.05). Kontrol grubundaki öğrencilerin TÖ ön test ortalamaları 83,6±20,3 iken son test ortalamaları 84,6±23,0 dır (p>0.05). Kontrol grubundaki öğrencilerin ASO ön test ortalamaları 32,0±6,3 iken son test ortalamaları 32,5±4,6 dır (p>0.05). Sonuç: Uygulanan sanatsal aktivite hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki göstermezken; müdahale grubu katılımcılarının algılanan stres düzeylerinde anlamlı bir azalış sağlamıştır. Hemşirelerin sanat konusunda bilinçlendirilme faaliyetlerine katılmaları, algılanan stres düzeylerini azaltabilmeleri için farkındalık sağlayabilir. COVID-19 döneminde, hemşirelerin algılanan streslerini azaltmak için hizmet içi eğitimlerde sanatsal aktivitelere yer verilmesi önerilmektedir. Not: Araştırma Lisans Öğrencisi projesi (2209) olarak TUBİTAK tarafından destek almıştır. Proje numarası:1919B012005598.

Anahtar Kelimeler: Stres, Tükenmişlik, Hemşirelik, Sanat Terapisi 


Keywords: