BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Haktan NOHUTÇU, Eylem TOPBAŞ
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHİLİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BAKIM DAVRANIŞLARI VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Hemşirelik bakımının gerçekleştirilmesinde hemşirelerin empati yapabilme becerileri bakımın kalitesinin belirlenmesinde önemlidir. COVID – 19 gibi küresel bir pandemi döneminde COVID – 19 hastalığına yakalanan insanların en etkin bir biçimde tedavi edilmesi için, hemşirelerin bakım davranışları ve empatik eğilimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Amaç: Çalışmamız pandemi döneminde dahili birimlerde çalışan hemşirelerin bakım davranışlarının ve empati düzeylerinin belirlenmesi ayrıca hemşirelerin bakım davranışları ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Method: Tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel olarak planlananan bu çalışma Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Eylül - Ekim 2022 tarihleri arasında dahili birimlerde (servis/yoğun bakım) çalışan 152 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Davranışları Ölçeği – 24 (BDÖ -24) ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 programına aktarılarak ortalama, yüzde, Kruskal Wallis H testi, student T-Testi aracılığı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 29,34±5,43 olan hemşirelerin; % 71,7’si kadın, % 64,5’i lisans ve lisansüstü mezunu, % 44,7’si evlidir. Çalışmamıza katılan hemşirelerin % 66,4’ünün mesleğini kendi isteğiyle seçtiği, %77’sinin çalıştığı birimde kendi isteğiyle çalıştığı, %61,8’inin çalıştığı birimle ilgili hizmet içi eğitim aldığı saptanmıştır. COVID – 19 pandemi sürecinde hemşirelerin % 53,9’unun haftalık 40 saat olan çalışma süresinin üzerine çıktığı, %88,2’ sinin COVID -19 aşısını yaptırdığı bulunmuştur. Pandemi sürecinde meslektaşlarıyla iş birliğinin pandemi öncesi döneme göre arttığının düşünenlerin oranı % 26,3’tür. Pandemi sürecinde COVID -19 servisinde görevlendirilen hemşirelerin sayısı % 65,8’dir. Çalışmaya katılan hemşirelerin Bakım Davranışları Ölçeği – 24 (BDÖ – 24)’ ten aldığı toplam puan ortalaması 4,92±0,65 ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları; Güvence 5,05±0,70, Bilgi-Beceri 5,15±0,69, Saygılı Olma 4,49±0,65 ve Bağlılık 5,02±0,78 bulunmuştur. Hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)’nden aldıkları puan ortalaması ise 70,17±9,00 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin bakım davranışları ölçeği ve alt boyutları ile empatik eğilim ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşirelerin bakım davranışlarının salgın döneminde bile iyi düzeyde olduğu, en yüksek puanı bilgi ve beceri alt boyutunda olduğu, empatik eğilim düzeyleri ortalamanın üstünde idi. Bakım davranışları ile empatik eğilim ölçeği arasında pozitif yönde bir ilişki elde edildiği için, hemşirelerin empati düzeyinin geliştirilmesinin bakım davranışlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı söylenebilir. Hizmet içi eğitimlerde hemşirelere sadece hastalık ve bakımına ilişkin eğitimler değil, empati ile ilgili kişisel gelişim eğitimlerinin de düzenlenmesi önerilir. (Bu bildiri özeti “ COVID-19 Pandemi Döneminde Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bakım Davranışları Ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ” adlı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: COVID - 19, Hemşire, Bakım Davranışları, Empati Düzeyleri 


Keywords: