BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma İremnur ERDİLMEN, Tangül AYTUR ÖZEN
COVİD-19 SALGINI VE HEMŞİRELİKLE İLGİLİ OLUŞTURULAN SOSYAL MEDYANIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE MESLEKİ İMAJ ALGISINA ETKİSİ
 
Öz: Amaç: Bu araştırma; Covid-19 pandemisi ve hemşirelikle ilgili bir sosyal medya hesabının oluşturularak öğrenci hemşirelerde mesleki imaj algısına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, karma yöntem araştırmasıdır. Uygulama öncesi kurum izni (11/09/2020) ve etik kurul onayı (07/10/2020) alınmıştır. Hemşirelik Bölümünde okuyan 56 lisans öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veriler, Ekim 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında iki aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada; “Sosyo-demografik bilgi formu”, “Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Bilgi Formu” ve “Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İmaj Ölçeği” formları online olarak uygulanmış ve sosyal medya hesabı açılmıştır. İkinci aşamada sosyal medya hesabından post ve video paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Altı ay boyunca takip eden öğrencilerin paylaşım ve beğenileri içerik analizi ile incelenmiştir. “Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İmaj Ölçeği” formu tekrar uygulanmış, öncesi-sonrası t-test ve One Way Anova testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin % 53,7’si günde 1-2 saat sosyal medya hesaplarına girdiği ve %82,1’inin instagram hesabınını kullandıkları saptanmıştır. Oluşturulan İnstagram hesabını izleyenlerin %69,1’inin yaptıkları yorumlarda emoji ve simgeleri kullandıkları belirlenmiştir. Yapılan yorumların etik ilkelere uygun ve olumlu yönde gerçekleştiği saptanmıştır. Oluşturulan sosyal medya hesabını takip eden öğrencilerin altı ay sonra hemşirelik imajı toplam puan ortalamalarındaki artışın anlamlı düzeyde farklı olduğu ortaya konmuştur (p<0,01). Sonuç ve Öneriler: Covid-19 pandemisi ve hemşirelikle ilgili sosyal medya hesabı öğrenci hemşirelerde mesleki imaj algısına olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki imajlarını olumlu yönde geliştirmek amacıyla sosyal medya etkin olarak kullanılmalı ve sosyal medya kullanımına yönelik rehber hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, Covid-19 pandemisi, sosyal medya, hemşirelik imajı. 


Keywords: