BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülden ATAN
COVİD 19 SALGININDA HEMŞİRELERİN ÖZYETERLİLİK DÜZEYİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Araştırma, Covid 19 salgınında hemşirelerin öz yeterlilik düzeyinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusundaki tutumlarına etkisini incelemek amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, bir üniversite hastanesinde görevli hemşireler arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, Şubat – Haziran 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan 640 hemşire oluşturdu. Örneklem seçiminde Roasoft programı kullanılarak hesaplanan araştırmanın örneklem büyüklüğü %99 güven aralığında 241 olarak belirlendi. Araştırmanın örneklemini ise; bir üniversite hastanesinde çalışan ve çalışmamıza katılmaya gönüllü olan 168 hemşire oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile "Kişisel Bilgi Formu", “Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği” ve “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplandı. Hemşirelerin BTATÖ toplam puan ortalaması 38,548±5,598, bütüncül sağlık puan ortalaması 16,333±4,464, tamamlayıcı alternatif tıp puan ortalaması 22,214±3,868, genel öz yeterlilik ortalaması 31,036±4,184 olarak saptandı. BTATÖ toplam ile bütüncül sağlık ortalamaları arasında r=0.726 pozitif (p<0.05), BTATÖ toplam ile tamamlayıcı alternatif tıp arasında r=0.609 pozitif (p<0.05) ilişki bulundu. GÖY puan ortalamaları ile BTATÖ toplam alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Hemşirelerin öz yeterlilik düzeyleri ile bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının yüksek olduğu bulundu. Hemşirelerin öz yeterlilik düzeyinin, tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusundaki tutumlarını etkilemediği belirlendi. Öz yeterlilik düzeyi yüksek olan hemşirelere TAT konusunda eğitimler yapılması, hemşirelerin eğitime katılımının sağlanması, hemşirelerin eğitime hazır hale gelmesi ve eğitimin etkinliğinin sağlanması için eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması, farklı öğretim tekniklerinin kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öz yeterlilik, Tamamlayıcı ve alternatif tedavi, Covid 19 


Keywords: