BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal KARTAL, Ayşenur KAYMAK, Mustafa GÜNEN
COVID-19 TANISI ALAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada, Covid-19’un sosyo-demografik özelliklerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Avcılar ilçesi Cihangir Kirazlı Aile Sağlığı Merkezi’nde 01 Eylül- 01 Aralık 2020 tarihleri arasında kesin Covid-19 tanısıyla 10 gün süreyle semptomatik yönden izlenen 150 hastanın verileri, NBYS (Bilgi yönetim sistemi) üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı hastaların sosyo-demografik özelliklerine yönelik veriler (yaş, cinsiyet, çalışma durumu, medeni durum, kronik hastalık vb.) bilgisayar ortamında bulunan hasta dosyalarından elde edildi. Örnekleme alınma kriteri; 18 yaş ve üzeri olan, kesin Covid-19 tanısı alan ve 10 gün süreyle her gün semptomatik takibi yapılan hastalar olarak belirlendi. Araştırma için Sağlık Bakanlığından, etik kurul onayı için Biruni Üniversitesinden izin alındı. Bulgular: Covid-19 tanısı almış 150 hastanın 43 (%28,7)’ ünün 29-39 yaş arasında olduğu tespit edildi. Hastalarda en sık görülen semptomların %63,7 ile öksürük ve %58.7 ile ateş olduğu belirlendi. Hastaların 47 (%31,3)’sinin kronik hastalığı vardı. Hipertansiyon ve diabetes mellitus en sık görülen kronik hastalıklar olarak saptandı. 62 yaş ve üzerinde (n=14) en çok görülen semptom ise (%82,4) ateşti. Tat ve koku kaybının hastalığın son 4 gününde ve en sık 18-28 yaş aralığında olduğu belirlendi. Kas ve eklem ağrısının (n=83) hastalığın ilk 3 gününde diğer günlere oranla daha yoğun yaşandığı görüldü. Eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan bireylerde ise semptomların görülme oranının daha düşük olduğu tespit edildi. Sonuç: Covid-19 tanısı alan hastalarda görülen semptomlar, sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Hastaların takibinde ve tedavisinde bu farklılıkların dikkate alınması bulaşın azalmasına belki de hastalığın daha hafif geçmesine olanak tanıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Demografik faktörler, Semptomlar 


Keywords: