BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neşe KISKAÇ, Sevgi KIZILCI ÖZ
DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN, HEMŞİRELİK VE KENDİ UYGULAMALARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN KALİTATİF OLARAK İNCELENMESİ
 
Hemşirelik, geçmişten günümüze sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Bu çalışmanın amacı hemşirelerin, hemşirelik ve kendi uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemek ve belirlenen görüşleri hemşirelik gücünün üç boyuttaki sosyal, kişilerarası ve profesyonel teknolojik boyutta yeterlilik ve eksikliklerine yönelik analiz etmektir. Çalışmada kalitatif bir desen kullanılmış olup, bir eğitim ve araştırma hastanesinin dahiliye kliniğinde çalışan 16 hemşire ile klinik sorumlu hemşiresinin odasında 40-45 dk süren derinlemesine görüşme yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak ses kayıt cihazına kaydedilmiş değerlendirilirken döküm ve içerik analizi kullanılmış ve sonrasında raporlandırılmıştır. Raporlanan verilerden üç ana tema, alt grupları ve kodlar belirlenmiştir. Belirlenen üç ana tema; “hemşireliği tanımlayan kavramlar, hemşirelik bakımını kolaylaştıran faktörler ve hemşirelik bakımını engelleyen faktörler” dir. Hemşirelerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda; hemşirelerin birincil görevinin bakım olduğu ve birçok rol ve sorumluluklarının olduğu, hastalara eksik oldukları noktalarda gereksinimlerini belirleyerek biyo-psiko-sosyal yönden destekledikleri, kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurarak empatik yaklaşımla bakım verdiği, hemşirelerin iş yoğunluğu sebebiyle istedikleri yeterli bakımı hastaya veremedikleri, daha çok tedavi odaklı uygulamaları yaptıkları, iş motivasyonlarının düşük olduğu, düşük ücret aldıkları, sosyal yaşantılarından mahrum kaldıkları, ekip içerisinde iletişim ile ilgili sorunlar yaşadıkları ve rol karmaşalarının olduğu, cihazların sık sık bozulduğu, hizmet içi eğitim eksiklerinin olduğu ve rotasyon yapılmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Özbakım, Özbakım gücü 


Keywords: