BİLDİRİ DETAY

Gülbahtiyar DEMİREL, Feride TAŞKIN YILMAZ, Azime KARAKOÇ KUMSAR
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARI
 
Araştırma, ebelik öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 15-26 Ekim 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 292 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler kişisel özellikleri ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgileri içeren anket formu ile elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, ortalama, yüzdelik dağılım ve standart sapma kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.97±1.39 yıl olup, %69.9’u uzun süre il merkezinde yaşamıştır. Öğrencilerin; %48.6’sı ilacı sağlık güvencesi aracılığı ile, %27.4’ü kendi parası ile temin etmekte olup %63.7’si tedavi sonrası kalan ilaçları gerektiği zaman kullanmak üzere sakladığını ve %20.5’i sağlık kuruluşuna verdiğini, %31.5’i ilaç dolabında ve %38.4’ü özel bir çekmece ya da kutu içerisinde ilaçları sakladığını belirtmiştir. Öğrencilerin; %54.5’i evlerinde hiç kullanılmamış ya da yarım kalmış ortalama bir-beş kutu ilaç kaldığını, %43.8’i analjezik ve %28.1’i soğuk algınlığı ilacının evde bulunduğunu, %86.6’sı hekime muayene olmadan eczaneden ilaç aldığını, %69.5’i komşu/yakınlarının tavsiyesi ile ilaç kullandığını, %78.8’i hekimden evde bulundurmak amacıyla ilaç isteminde bulunduğunu, %66.4’ü hekimin reçete ettiği ilaçların hepsini aldığını, %42.5’i bitene kadar ilacı kullandığını, %65.4’ü ilacı hekimin önerdiği dozdan farklı kullandığını, %32.9’u hekime ve %27.1’i eczacıya danışarak basında reklamı yapılan ürünleri tedavi amacıyla kullandığını ifade etmiştir. Ebelik öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim ihtiyacının olduğu tespit edilmiştir. Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitim programlarının müfredat içerisinde yer alması, öğrencilere yönelik akılcı ilaç kullanımına yönelik konferans, sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, Akılcı ilaç kullanımı, Bilgi, Davranış. 


Keywords: