BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ÖZCAN
EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
İnternet, iletişimde ve bilgiye ulaşımda sağladığı kolaylıklar sayesinde çok sık kullanılan önemli bir teknolojidir. Ailelerin çocuklarının internet kullanımına yönelik farklı tutumlar sergilemesi çocukların internete karşı olan davranışlarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışma ilköğretim öğrencilerinin ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Nevşehir’in Avanos ilçesinde merkez mahallelerde yaşayan ve Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Uygulaması kapsamında, bir yarıyıl boyunca düzenli olarak ziyaret edilen çocuk sahibi aileler oluşturmaktadır. Çalışmada ailelerin tanıtıcı özellikleri ve çocuklarının internet kullanımına ilişkin görüşlerini belirleyen soru formu ile toplanmıştır. Çalışmada ailelerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Ailelerin; %18.6’sı 35-40 yaş arasında, tamamına yakınının (%89.3) kendine ait telefon/bilgisayar olduğu; %30.2’si kendilerinin de “1-2 saat internette vakit geçirdiğini” bildirmişlerdir. Ailelere, bilgisayar kullanımının çocuğunuz üzerinde olumlu etkisinin ne olduğunu düşünüyor sunuz? sorusuna çoğunluğunun “derslerine yardımcı oluyor.”; olumsuz etkisi olarak % 34.7’si “bilgisayar başında çok vakit geçiriyor” ve % 27.2’si “bağımlılık yapıyor” şeklinde yanıtlamışlardır. Ailelerin %32.9’u “çocukları ile ilgili bilgisayar kullanıma ilişkin sorun yaşadığını” bildirmiştir. Ailelerin çocukların bilgisayar kullanımında nasıl bir davranış sergiliyorsunuz? %34.6’sı “kızdığını, bağırdığını”; %22’si “gerekli zamanlar izin verdiğini” belirtmişlerdir. Sonuç: Ailelerin çocukları ile ilgili internet sorunu yaşadığı; ailelere çocuklarının internet kullanımı konusunda eğitim ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı,Çocuk, Ebeveyn, Hemşire 


Keywords: