BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
EMZİRME DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN, EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMZİRME BİLGİSİ, EMZİRMEYE YÖNELİK TUTUM VE NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Emzirme danışmanlığı eğitimi, toplumu yönlendiren sağlık profesyonellerinin emzirme bilgi, tutum ve niyetleri üzerinde olumlu etki sağlamaktadır. Bu çalışma akran öğretimi yöntemiyle emzirme danışmanlığı eğitimi alan ebelik öğrencilerinin, emzirme bilgisi, emzirmeye yönelik tutum ve niyetlerini belirlemek amacıyla Tek grupta ön test-son test deneysel çalışma olarak yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ebelik bölümünün ikinci sınıfında eğitim gören 58 öğrenci oluşturdu (Katılma Oranı: %100). Emzirme danışmanlığı eğitimi; öğrencilere 14 hafta boyunca, hafta da 2 saat süreyle akran öğretimi yöntemiyle verildi. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Emzirme Bilgisi Değerlendirme Formu” ve “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği (İOWA)” kullanıldı. Veriler, betimsel analiz yöntemleri, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin %72,4’ü daha önce emzirme danışmanlığı eğitimi almadığını, %56,9’u bebeklerin emzirilerek beslenmesinin daha uygun olduğunu ve % 86,2’si gelecekte bebeklerini sadece anne sütü ile beslemek istediklerini belirtti. Öğrencilerin eğitim sonrasında, ilk süt, anne sütü ve emzirmenin anne sağlığına olan yararları konusunda bilgi düzeylerinin arttığı görüldü (p<0,05). Öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği’nden (İOWA) aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulundu (t=-2,732, p=0,008). Sonuç: Emzirme danışmanlığı eğitimi öğrencilerin emzirme ile ilgili temel fizyolojik süreçleri anlamalarını sağlayarak, öğrencilerin emzirme bilgi, tutum ve niyetlerini olumlu yönde etkilemiştir. Emzirme danışmanlığı eğitiminin daha büyük popülasyonlara ulaştırılması, toplumun kültürel normlarını olumlu yönde etkileyebilir ve emzirmenin bebek beslenmesindeki en doğal yöntem olduğu görüşü desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Emzirme Danışmanlığı, Akran öğretimi, Emzirmeye Yönelik Tutum 


Keywords: