BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Azize KARAHAN
ENFEKSİYON KONTROLÜNDE SİMÜLASYON KULLANIMI
 
Sağlık bakım hizmeti verilen ortamlarda enfeksiyon kontrolü önem taşımaktadır. Özellikle enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulması hasta ve çalışan güvenliği açısından kritik rol oynamaktadır. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolüne yönelik eğitiminde hasta ve çalışan güvenliği ön planda tutulmalıdır. Eğitimde simülasyona dayalı deneyim kullanımı ise başarı oranını yükseltmekte ve hasta çıktılarına olumlu katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada amaç, enfeksiyon kontrol uygulamalarında simülasyon kullanımına yönelik literatür değerlendirmesi yapmaktadır. Çalışma derleme tasarım tipinde planlanmıştır. Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında CINAHL, Medline, Web of Sciences veri tabanlarından tarama yapılarak elde edilen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalardan biri sanal gerçeklik ile yenidoğan yoğun bakım enfeksiyon kontrolünde hemşirelik öğrencilerinin psikomotor becerilerinin güvenli bir ortamda arttığı görülmüştür. Pandemi sürecinde izolasyon odalarının kullanımına yönelik yapılan bir diğer çalışmada da hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve özgüvenlerinin arttığı raporlandırılmıştır. Enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında el hijyenine yönelik yapılan bir çalışmada ise el hijyenine uyumun simülasyona dayalı eğitim programı ile yüksek olduğu bulunmuştur. Sağlık çalışanlarında personel koruyucu ekipmanın kullanımına yönelik yapılan çalışmada simülasyon kullanımının etkin olduğu bildirilmiştir. Benzer çalışmalarda da sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde simülasyon kullanımının öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğu raporlandırılmaktadır. Simülasyona dayalı eğitim programları ile hem hasta hem de çalışan güvenliği kapsamında güvenli bir ortam sağlanarak tekrarlı uygulamalar ile enfeksiyon kontrolüne yönelik etkili öğrenmenin gerçekleşeceği ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, simülasyon, simülasyona dayalı deneyim 


Keywords: