BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÖZMEN, Afife YURTTAŞ
EPİLEPSİLİ HASTALARA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN STRES, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma, epilepsili hastalara uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin stres, yorgunluk ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Temmuz 2019- Nisan 2020 tarihleri arasında, kontrol gruplu ön test ve son test yarı deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Nöroloji polikliniğine kayıtlı hastalar oluşturmuştur. Örneklemini ise bu evrenden araştırma kriterlerine uyan, araştırmayı kabul eden 35 deney ve 40 kontrol olmak üzere 75 epilepsi hastası oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Anket Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği (Asö-14)”, “Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ)” ve “Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOLIE-31)” kullanılmıştır. Kontrol ve deney grubundaki hastalara ait son test ASÖ-14 puan ortalamaları arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Kontrol ve deney grubundaki hastalara ait son test YŞÖ puanları arasında önemli bir fark olduğu (p<0.05), deney grubundaki hastaların YŞÖ puanlarının kontrol grubundaki hastalara göre önemli düzeyde azaldığı görülmüştür (p<0.05). Kontrol ve deney grubu son test QOILE-31 toplam puanları arasında önemli bir fark bulunmazken (p>0.05), ölçek alt boyutlarından bilişsel ve sosyal fonksiyon puanları deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Epilepsili hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin stresi azaltmadığını, yorgunluğu azalttığını ve yaşam kalitesi alt boyutlarından bilişsel ve sosyal fonksiyon puanını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Hasta, Hemşirelik, Progresif Gevşeme Egzersizi 


Keywords: