BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu SELVİ ÇALIŞKAN, Serap BALCI
EV KAZALARINDA FARKINDALIĞI ARTTIRAN RESİMLİ KARTLARININ (EVREKA) GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
 
Ev kazalarının sıklığı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve çocukların yaş gruplarına göre değişmekte olup, tüm dünyada ev kazaları özellikle çocuklar için başlıca ölüm nedenleri arasındadır. Amaç: Araştırma; Ev Kazalarında Farkındalığı Arttıran Resimli Kartların (EVREKA) güvenilirlik ve geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 3 Aralık 2018 ve 29 Mart 2019 tarihleri arasında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezlerine (ASM) kayıtlı ve 0-5 yaş arasında çocuğu olan anne, örneklemi ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 433 anne ile metodolojik ve tanımlayıcı tipte bir araştırma olarak gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” ve “Resimli Kartlar (EVREKA)” kullanıldı. Ayrıca annelerin araştırmaya gönüllü olduklarına dair “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” ile onamları alındı. Bulgular: Araştırma kapsamındaki çocukların %55.4’ü erkek, çocuk yaş ortalamasının 2.48±1.61 yıl, anne yaş ortalaması ise 32.97±5.68 yıldır. EVREKA’nın korelasyon katsayılarının çok ileri düzeyde anlamlı, iç tutarlılık Cronbach alfa ve KR20 güvenirlik katsayılarının güvenirlik düzeyinde, test ve tekrar test puanları arasındaki uyumun çok ileri düzeyde anlamlı olduğu (p<.001) bulundu. Ayrıca EVREKA’nın kapsam geçerliliği 0.94 olarak saptandı. Sonuç: Ev Kazalarında Farkındalığı Arttıran Resimli Kartların (EVREKA) güvenilir ve geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu bulundu. Bu ölçeğin güvenirlik ve geçerliliğinin, farklı örneklemlerde test eden çalışmalarının yapılması ve farklı dillerde uyarlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ev Kazaları, Güvenirlik, Geçerlik 


Keywords: