BİLDİRİ DETAY

Duygu Ceren MAŞA, Burcu CEYLAN, Esra AKIN KORHAN
HEMŞİRE-HASTA ETKİLEŞİMİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ
 
Hemşirelik birçok hemşire kuramcı tarafından, ‘kişilerarası bir etkileşim süreci’ olarak tanımlanmıştır. Bu derlemenin amacı hemşire-hasta ilişkisinde etkileşimin önemini vurgulamaktır. İletişim; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyetlerin ve gereksinimlerin insanlar arasında karşılıklı olarak iletildiği bir süreçtir. Etkileşim ise en az iki kişinin, birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği, sözlü ve sözsüz yollarla iletişimde bulundukları bir durumdur. Etkileşim ve iletişim arasındaki ilişkiye geldiğimizde ise etkileşim iletişimin bir destekleyicisi olarak tanımlanmakta, iletişimin etkileşim aracı olduğu öne sürülmektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık hizmetlerinde tıbbi hataların %65’inin kötü iletişimden kaynaklandığı, tıbbi hatayı azaltmada ise etkili iletişimin önemi vurgulanmıştır. Hemşirelik bakımı, doğası gereği hemşire-hasta ilişkisi ve etkileşimine dayalıdır. En basit bir hemşirelik girişiminde dahi hemşire-hasta etkileşimi söz konusudur. Hemşire-hasta etkileşiminin odak noktası, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve belirlenmesidir. Hasta ile tanışmak, öykü almak, hemşirelik girişimlerine karar vermek-uygulamak, bakıma yön vermek ve etkinliğini arttırmak için iletişimin rolü büyüktür. Hemşirelik, bakım verme bilim ve sanatı; bakım ise kişiler arası süreç, etkileşim olarak tanımlanabilir. Hemşirenin bireyi bütüncül ele alarak, uygulamalarını bu doğrultuda gerçekleştirmesi ve olumlu hasta bakım sonuçlarını elde etmesi, hasta birey ile etkileşiminin yeterli olmasına bağlıdır. Bu aynı zamanda bireyin/hastanın hemşireye duyduğu güvenin zeminini hazırlar. Literatürde sağlıklı/hasta birey ile kurulan ilişkinin, hemşirelik için kapsamlı bir bakım aracı olarak kullanıldığı, hastalığın prognozunu etkileyen önemli etmenlerden biri olduğu vurgulanmaktadır. Hemşire, etkileşim içerisinde hasta bireyin eşsizliğine önem vererek, bireyi bütüncül olarak ele alıp bu doğrultuda etkili bakım gerçekleştirmelidir. Güçlü etkileşim ile daha kaliteli bakım sağlanacağı, hastanede yatış süresinin ve hastaneye tekrarlı yatışların azalacağı düşüncesiyle hemşirelere hastayla etkin etkileşimin önemi konusunda hizmet içi eğitimler verilerek konunun önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire-hasta iletişimi, Hemşire-hasta etkileşimi, Hemşirelik 


Keywords: