BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge ALTINTAŞ KADIRHAN
HEMŞİRELER GÖZÜYLE İNME FARKINDALIK ANKETİ
 
Amaç: Dünyada üçüncü en sık mortalite ve morbidite nedeni olan inmenin tedavi yaklaşımında en uygun ve en kısa zamanda bir sağlık birimine başvurulması önem kazanmaktadır. Bu konuda en önemli rol özellikle bilinçli halk kitlesine düşmektedir. Yöntem: Çalışmamızda 6 aylık süreçte Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji İnme polikliğine başvuran 194 hasta yakınına nöroloji hemşiresi ve hekimi tarafından anket uygulandı. Ankette hasta yakınlarının inme ile ilgili bilgilerini ölçen ve demografik özelliklerinin değerlendirildiği 25 adet soru yer almaktaydı. Bulgular: Çalışmamızda 121i(%62,4) kadın olmak üzere hasta bakıcı yaş ortalaması 48,09±13,97 idi. 63(%32,5) inme hastanının bakımını kızı ve 54(%27,8)ünün ise oğlu üstlenmişti. 193(%99,5) hasta yakını inme geçiren kişiye erken müdahalenin önemli olduğunu ve 177si(%91,2) ilk 112 aranmasının gerektiğini belirtti. 159(%82) hasta yakını inmenin tedavi edilebilir olduğunu ve en sık bilinen tedavi yöntemlerinin acil tedavi (86 kişi) ve fizik tedavi (36 kişi) olduğunu belirtti. 161(%83) hasta yakını inmenin ne ve nasıl olduğunu anlayabildiğini ve bunlardan 124(%63,9)ü doktordan inme hakkında bilgiye ulaştığını belirtti. Bakımını üstlendiği hastasının inme nedenini 102(%52,6)si bilmekteydi. Özellikle hasta yakını olarak sorununu hastası hakkında üzüntü duyma ve gücünün bakımda yetersiz kalması olarak cevaplarken, hastası için en önemli sorunların yatağa bağımlılık, kendi işini tek başına yapamama ve öz bakım sorunu olarak ifade edildi. Eğer iyi inme tedavisi, maddi destek ve evde bakım için eğitim verilirse hayatlarının daha kolay ve kaliteli olabileceği dile getirildi. Sonuç: Özellikle evde bakım hemşireleri tarafından yapılacak toplum temelli eğitimlerle doğru bilginin verilmesi, bu eğitimlerde inme belirtilerinin hatırlatılarak, inmenin acil müdahale edilmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekilmesi ve inmenin ancak erken müdahale ile tedavi edilebilir bir hastalık olabileceği vurgulanabilir.

Anahtar Kelimeler: inme farkındalık, hasta yakını, bakıcı anketi 


Keywords: