BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
HEMSİRELERDE CİNSEL MİTLER VE İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKTÖRLER
 
Amaç: Cinsel mit, bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyen abartılı, doğru olduğu düşünülen, bilimsel değeri bulunmayan, çoğu zaman kulaktan kulağa aktarılan, aktarıldıkça olağanüstü hal alan cinsellikle ilgili inanç ve düşüncelerdir(1). Sağlık profesyonellerinde bulunan cinsel mitler, bütüncül bakım vermelerinde büyük bir engel oluşturabilmektedir. Bu araştırmada hemşirelerde cinsel mitlere inanma durumu ve cinsel mitlerle ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Method: Araştırmaya 2019 Aralık ayı içinde online anket oluşturarak e-mail yoluyla ulaşılan 38 gönüllü hemşire dahil edildi. Tüm katılımcılara araştırmacılar tarafından yapılandırılmış bir anket uygulandı. Anket sorularının ilk 21 tanesi sosyo-demografik özelliklerle ilgili olup, ardından Gölbaşı ve ark. (2016) tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Cinsel Mitler Ölçeği uygulandı(2). Bulgular: Çalışmaya katılan Hemşirelerin yaşları 25 ile 45 yaş arasında değişmekte olup ortalaması 35.05±5.67 idi. %89.5’i (n=34) kadın ve %81.6’sı (n=31) evli idi. Gelir durumu %71.1’inde (n=27) orta ve %28.9’unda (n=11) yeterli idi. %76.3’ü çekirdek ailede yetişmişti. Çoğunda cinsellikle ilgili bilgilerin aile içinde konuşulmadığı ve cinsellikle ilgili ilk bilgilerin en çok arkadaş çevresinden alındığı belirtildi. Başkalarından duyduğu cinsellikle alakalı söylemlere inanmayanların oranı %47.4 iken geri kalanı (%52.6) bazen inandığını belirtti. CMÖ toplam ölçek puan ortalaması 66,03±13,85 idi. Sonuç: Çalışmamızdaki cinsellikle ilgili bilgilerin aile içinde konuşulmadığı cinsellikle ilgili ilk bilgilerin en çok arkadaş çevresinden alındığı belirlendi ve Ogur ve ark. (2015) çalışması ile uyumlu bulundu (3). Çalışmamızda Hemşirelerin cinsel mitlere sahip olduğu saptanmış olup Yılmaz ve ark. (2017) çalışmasında bulunan sonuçlar ile uyumludur(4). Çalışmamızın kısıtlılıkları, çalışmanın online yapılması ve örneklem sayısıdır. Hemşirelerin bütüncül bakım açısından hem kendinin hem de toplumun cinsel mitlerini bilmelidir. Çalışmamız bu alanda literatüre olumlu katkılar yapmakla birlikte ileride daha büyük örneklemli çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel mitler, Sağlık çalışanı, Hemşirelik 


Keywords: