BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KOÇKESEN, Hanife Gülsüm GESME, Şeyima PELEN, Kader TAŞ, Funda ÇAM, Türkinaz AŞTI
HEMŞİRELERDE NOMOFOBİNİN (TELEFONDAN UZAK KALMA KORKUSU) BAKIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş Amaç: Amaç, Hemşirelerin nomofobi düzeylerini, nomofobi düzeylerini etkileyen faktörleri ve nomofobi düzeylerinin bakım davranışları üzerine etkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini İstanbul ilindeki bir özel hastanede çalışan 197 hemşire oluşturmuştur. Veriler 1 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında sosyo-demografik özellikleri ve akıllı telefon kullanımı hakkındaki soruları içeren anket, Nomofobi Ölçeği ve Bakım Davranışları Ölçeği (BDÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 27,14 ± 6,69, çoğu kadın (%80,2) ve bekârdır (%69). Günlük akıllı telefon kullanımı süresi ortalama 6±4,03 saat/gündür. Akıllı telefon kullanım amacının çoğunlukla iletişim (%15,7) ve sosyal medya (%14,4) ve kullanılan uygulamaların çoğunlukla Whatsapp (%35,0) ve Instagram (%31,7) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %83,2’sinin gece uyumadan önce cep telefonunu kullandığı, %92,9’unun gece boyu telefonunun açık kaldığı, çoğunluğunun uyanır uyanmaz (%45,7) cep telefonunu kontrol ettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların nomofobi düzeyi 80,37±23,99 ile “orta düzeyde” olarak saptanmıştır. Nomofobi ile yaş, çalışma yılı ve akıllı telefon kullanma süresi arasında negatif yönde, günlük internet kullanma süreleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin BDÖ ortalama değeri 5,53±0,56 olarak bulunmuştur. Bu sonuç hemşirelik bakım kalitesine ilişkin algının olumlu olduğunu göstermektedir. Katılımcıların BDÖ puan ortalaması ve aylık çalışma saatleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bakım Davranışları Ölçeği geneli ile Nomofobi Ölçeği ve alt boyutları (bilgiye erişememe alt boyutu hariç) arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Nomofobi ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olmasından dolayı, hemşirelerin nomofobi nedeniyle deneyimledikleri korku ve kaygının hemşirelik bakımını nasıl etkilediğini ve olası olumsuz etkilerin nasıl ortadan kaldırılacağını ortaya koyan çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nomofobi, Akıllı telefon, Hemşirelik, Bakım, Bakım davranışları 


Keywords: