BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arife ÇAKIN, Dilek ÖZMEN
HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin değişime karşı tutumlarına etkisini incelemek amaçlandı. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlandı. Araştırmanın evrenini, Bolu il Merkezi’nde T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak çalışan 457 hemşire (N=457) oluşturdu. Örneklem büyüklüğü Epi Info 2000 programında, %50 bilinmeyen prevelans, 0,05 sapma ve %95 güven aralığında ulaşılması gereken en küçük sayı olan 186 hemşireye ulaşıldı (n=186). Veriler 01 Ağustos-30 Eylül 2016 tarihleri arasında “Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri Soru Formu”, “Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ)” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin analizi için SPSS 23 paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 32,73±0,85’dir. Hemşirelerin %79,6’ sı kadın, %68,8’ i evli, %63,4’ ü lisans mezunu, %95,7’si kadrolu ve %30,1’i klinik birimlerde görev yapmakta idi. Araştırmada hemşirelerin bireysel yenilikçilikleri düşük düzeyde (60,10±7,90), değişime karşı tutumları orta düzeyde (X=60,98±12,66) bulundu. Hemşirelerin % 45,2’ si kuşkucu, % 33,3’ ü gelenekçi, % 18,3’ ü sorgulayıcı, %2,7’ si öncü, %0,5’ i yenilikçi bulundu. Buna göre hemşirelerin bireysel yenilikçilik kategorisi kuşkucuydu. Araştırma sonucunda Değişime Karşı Tutum Ölçeği toplam puanı ile Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Toplam Puanı arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r =,278) ilişki saptandı. Sonuç: Hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin değişime karşı tutumlarını pozitif yönde etkilediği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bireysel Yenilikçilik, Değişim 


Keywords: