BİLDİRİ DETAY

Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Betül BAYRAK, Çiğdem Gamze ÖZKAN, Yeter KURT, Havva ÖZTÜRK
HEMŞİRELERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma bir üniversite hastanesinde yoğun bakım ve yataklı servislerde çalışan 208 hemşireyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi formu ve Duygusal Emek Ölçeği kullanılarak toplanmış; yüzde, ortalama, ANOVA, Kruskall Wallis, t ya da Mann Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşireler duygusal emek ölçeği toplamından ortalama 2.80±0.68 puan almıştır. Ölçek alt boyutlarından ise derinlemesine davranış boyutunda 3.29±0.88, duygusal çaba boyutunda 3.23±0.77 ve yüzeysel davranış boyutunda 2.26±0.86 puan almıştır. 36 yaş ve üstü ile günlük 1-10 hastaya bakım veren hemşirelerin yüzeysel davranış alt boyutu ile duygusal emek ölçeği toplam puanının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca evli hemşirelerin duygusal çaba ve yöneticisinden memnun olan hemşirelerin derinlemesine davranış alt boyut puanlarının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşireler hastalarına bakarken orta düzeyde duygusal emek harcamakta, bununla birlikte yaşları artıkça ve günlük baktıkları hasta sayısı 10 dan daha az olduğunda daha fazla yüzeysel davranmakta ve duygusal emek harcamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Hastaneler, hemşirelik, hemşireler 


Keywords: