BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah AKKAŞ, Gökhan NUR
HEMŞİRELERİN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELER İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE ÖZ YETERLİLİK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikeler (KBRN) insan hayatı için risk yaratabilecek potansiyele sahip olmaktadır. Bu tehditler, sadece doğrudan maruz kalan kişilerle birlikte dolaylı etkileri açısından çok daha geniş bir kitleyi de etkilemektedir. Bu tehditlere karşı öncelikle müdahalede bulunanlar oluşabilecek ve kendilerini de etkileyebilecek bu tehditler konusunda öncelikle bilgi sahibi olması gereken çekirdek kitleyi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit ve tehlikeler hakkında bilgi düzeylerini, tutumlarını ve öz yeterliliklerini belirlemeye yönelik ölçme araçlarını geliştirmek, geçerlilik ve güvenirliliklerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada Adıyaman il ve ilçelerinde görev yapan 171 hemşire basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde “Birey Bilgi Formu”, “Hemşireler İçin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlikeler Bilgi, Tutum ve Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik için yapılan analizler sonucunda, bilgi testi KR-20 değeri; 0.82’dir. Ayrıca güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı 0.925 olarak hesaplanmıştır. Tutum ölçeği 16 maddelik 3 faktörlü yapıdan oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi KBRN tutum ve öz yeterlilik düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. Katılımcıların eğitim sonrasında KBRN bilgi testinden, tutum ölçeğinden ve öz yeterlik ölçeğinden aldığı puanlar, eğitim öncesi aldığı puanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Sonuç olarak KBRN olaylarına karşı daha önce eğitim almış olsun veya olmasın hala sağlık personelimizin eğitim ihtiyacı devam etmektedir. KBRN önemli bir sağlık sorunu olup bu önemli olaylara karşı sağlık personelini hem çekirdek eğitimde hem de mezuniyet sorası verilecek eğitimlerle sürekli olarak destekleyerek güncel bilgilerle hazır tutmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Tehlike, Öz Yeterlilik, Tutum. 


Keywords: