BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülden ATAN
HEMŞİRELERİN PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Hastaların yaşam kalitelerini artırılmasında ve terminal döneme giren olguların semptom yönetimi, ölüme daha huzurlu ve rahat bir şekilde ulaşmalarında hemşirelerin verdiği palyatif bakım hizmeti önem arz etmektedir. Bu araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin palyatif bakıma ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Aralık 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde belirtilen tarihler arasında çalışan 615 hemşire oluştururken, araştırmanın örneklemini ise; araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 500 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini belirlemeye yönelik literatür taranarak hazırlanan Soru Formu ve palyatif bakımla ilgili bilgi ve görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanan Anket Formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, bilgisayarda SPSS (Statistical Package for Social Science) 25 programı kullanılarak sayı ve yüzdelik analizleriyle yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin % 65.4’ü palyatif bakım hakkında herhangi bir şekilde bilgi almadığını, bilgi alan hemşirelerin de % 59.5’i palyatif bakım konusunda edindikleri bilgiyi kısmen yeterli bulduklarını belirtmiştir. Hemşirelerin, %38.8’i palyatif bakım hizmetlerinden kanser hastalarının yaralanabileceğini belirtirken, %37.4’ü palyatif bakım sadece terminal dönemdeki hastalara uygulanır cevabını vermiştir. Sonuç: Hemşirelik bakımı üzerine oturtulan palyatif bakım konusuna ve uzmanlığına, sağlık eğitiminde daha çok özen gösterilmesi, palyatif bakım ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, hemşire, palyatif bakım 


Keywords: