BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet SEVEN, Ahmet BARIN
HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ ŞOKUNUN ALGILANAN STRES VE MESLEĞE HAZIR OLMAYA ETKİSİ
 
Giriş: Hemşireler işe başladıkları ilk zamanlardaki süreçlerinde genel olarak engellenme, öfke, yorgunluk, suçluluk, endişe, keder, heyecanlanma ve hayal kırıklığına uğrama gibi birçok stresör ile karşı karşıya kalabilmekte bu durumda hemşireler üzerinde bir şok etkisi oluşturmaktadır. Hemşirelerin mesleğe hazır oluş durumları yaşayabilecekleri şok ve stres durumları ile baş etme ve kaliteli hasta bakımı sunmaları için önemlidir. Amaç: Bu çalışma, hemşirelikte geçiş şokunun hemşirelerde algılanan stres ve mesleğe hazır olmaya etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma, Haziran-Eylül 2022 tarihinde çalışmaya katılmayı kabul eden, atama tarihi 6 ay ve altında 104 hemşireyle tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu, Hemşirelikte Geçiş Şoku Ölçeği (HGŞÖ), Hemşire Stres Ölçeği (HSÖ) ve Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeği (HMHOAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 25,11±1,80 olan hemşirelerin %56,7’sinin erkek, %63,5’inin bekar,%78,8’inin lisans mezunu, %49’nun geliri giderinden az, %54,8’inin dahili kliniklerde çalıştığı, %60,6’sının nöbet tuttuğu, %63,5’inin haftalık 42-72 saat arasında çalıştığı, %58,7’sinin çalıştığı servisten memnun ve %71,2’sinin hemşireliği isteyerek seçtiği görüldü. Hemşirelerin ilk işe başladıkları 6 ay içerisinde klinik sorumluları (%64,4) ve diğer personel (%75) ile iletişimlerinin klinik uyum sürecinde olumlu etkilerinin olduğu saptandı. Katılımcıların çoğunluğunun (%94,2) çalıştıkları kurumda oryantasyon eğitimi aldığı, % 63,5’inin stres kaynakları ve yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı tespit edildi. Hemşirelerin %54,8’inin kliniğe uyumda çalışma şekli ve saatlerin sosyal yaşamlarını etkilemesine bağlı stres yaşadıkları belirlendi. Çalışmaya katılan hemşirelerin sırasıyla HGŞ, HSÖ ve HMHOAÖ toplam puan ortalamalarının 2,40±0,72, 69,86±17,99 ve 3,91±0,97 olduğu görüldü. Çalışmada hemşirelikte geçiş şoku ile mesleki hazır oluşluk arasında ilişki bulunmadığı (r=-0,19 p>0,05), hemşirelikte geçiş şoku ve algılanan stres durumu aralarında ise istatistiksel olarak güçlü düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r=0.539 p<0,05), hemşirelerde geçiş şoku arttıkça stres düzeylerinin de arttığı tespit edildi. Sonuç: Çalışmada hemşirelerin geçiş şoku ve algılanan stres düzeylerinin orta, mesleki hazır oluş durumlarının ise iyi düzeyde olduğu; hemşirelikte geçiş şokunun algılanan stresi etkilediği ancak hemşirelerin mesleki hazır oluş durumlarına etkisi olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Geçiş, Hemşirelik, Meslek, Stres, Şok 


Keywords: