BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAL OYUN SİMÜLASYONLARINI KULLANMA DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Giriş: Sanal oyun simülasyonu, hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve becerileri geliştirmek için kullanılan iki boyutlu bilgisayar oyunudur. Araştırmamız, hemşirelik tanısı, hedef oluşturma ve tanı önceliklendirmeye yönelik hazırlanan sanal oyun simülasyonlarının kullanıma ilişkin hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Collazzi’nin fenomenolojik deseni ve amaçlı örnekleme yöntemiyle Nisan–Mayıs 2022’de gerçekleştirilen araştırmamıza Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümüne devam eden 51 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında, “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Odak Grup Görüşmesi Formu” kullanılmıştır. Görüşmeler, yüz yüze gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yazarlar, çalışma boyunca COREQ kontrol listesini takip etmiştir. Bulgular: Öğrencilerin 37’si kadın, 14’ü erkek, %78.5’i Anadolu Lisesi mezunu ve yaş ortalamaları 19.00±1.26’dır. Öğrencilerin tamamı oyundaki yansıtıcı soruların yararlı olduğunu, %96.1’i modüllerin anlaşılır ve yeterli olduğunu, %92.2’si oyunlarda kafa karıştıran ya da ilgi çekmeyen kısım olmadığını, %76.5’i oyunlara eklemesi gereken teknik özellik olmadığını ve %58.8’i oyunları oynarken teknik sorunla karşılaştığını belirtmişlerdir. Görüşme analizlerinden 5 tema, 8 kategori ve 24 kod elde edilmiştir. Sanal oyun simülasyonlarını oynarken hissedilenler, sanal oyun simülasyonunu hemşirelikle ilgili diğer derslerde kullanmaya yönelik görüşler, sanal oyun simülasyonlarındaki videolar hakkındaki görüşler, sanal oyun simülasyonlarının mesleki ve bireysel gelişime etkisi ve sanal oyun simülasyonlarını geliştirmeye yönelik öneriler temalarının kategorileri ve kodları bulunmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Sanal oyun simülasyonlarını kullanımına yönelik öğrencilerin çoğu olumlu ifadeler belirtmişlerdir. Hemşirelik eğitiminde örgün eğitimi destekleyici nitelikte sanal oyun simülasyonunun kullanılması ve farklı alanlarda daha büyük örneklem gruplarında çalışmaların tekrarlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, Hemşirelik öğrencileri, Sanal oyun simülasyonu 


Keywords: