BİLDİRİ DETAY

Tülay BÜLBÜL, Aynur KIZILIRMAK
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler birçok alana olduğu gibi eğitim alanına da önemli yenilikler getirmiştir. Eğitim giderek teknoloji destekli yapılmaya başlanmış, hatta teknoloji temelli öğretim sistemleri ortaya çıkmıştır. Bilginin nicelik ve nitelik yönünden zenginleşmesi ile bilginin daha hızlı ve kolay oluşturulmasını ve elde edilmesini sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinin BİT becerilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinde yapılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü 307 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Veriler, Öğrencileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %73.9’u kız, %26.1’i erkektir. Öğrencilerin %43.3’ünün 7 yıldan daha uzun süredir bilgisayar kullandığı, %31.6’sının haftada 36 saatten daha fazla süre ile internet kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %96.2’sinin akıllı cep telefonu ile interneti kullandığı belirlenmiştir. BİT Becerileri ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 140 olup, öğrencilerin toplam puanı 100.89±22.76 olarak tespit edilmiştir. Öğrenciler ölçeğin Bilgi Teknolojileri alt boyutundan 47.75±13.9, İletişim Teknolojileri alt boyutundan 30.28±9.1 ve Mobil Teknolojiler alt boyutundan 22.85±3.7 puan almışlardır. Sonuç: Öğrencilerin BİT becerileri ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamanın üstünde bulunmuştur. En yüksek puan ise mobil teknolojileri kullanım puanları olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, İletişim, Teknoloji, Öğrenci, Hemşire 


Keywords: