BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SANAL OYUN KULLANIMINA YÖNELİK HEMŞİRE EĞİTİMCİLERİN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Eğitim amaçlı geliştirilen sanal oyunlar hemşire öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmada, hemşirelik eğitiminde eğitim amaçlı sanal oyun kullanan veya geliştiren hemşire eğitimcilerin yaşadıkları deneyimlerin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Haziran-Ağustos 2022’de gerçekleştirilen araştırmada tanımlayıcı nitel bir tasarım kullanıldı. Katılımcılar, Türkiye’deki Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde görevli ve amaçlı örnekleme kullanılarak seçilen 18 hemşire eğitimciydi. Veriler, “Eğitimci Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplandı. Eğitimcilerle e-posta yoluyla iletişime geçildi. Araştırmaya katılmayı kabul edenlerle Zoom üzerinden yaklaşık 30-45 dakika süren çevrimiçi bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Eğitimcilerin onayı ile görüşmeler kayıt altına alındı ve daha sonra olduğu gibi yazıya döküldü. Verilerin analizinde, Braun and Clarke’s yöntemi ve MAXQDA 2022 yazılımı kullanıldı. Bulgular: Beş tema belirlendi: (1) eğitimcilerin görüşü; (2) eğitimcilerin, öğrencilerden aldığı geri bildirimler; (3) eğitimcilerin deneyimleri; (4) sanal oyun kullanımında eğitimcilerin önerileri; (5) sanal oyun geliştirmeyi düşünenlere eğitimcileri önerileri. Sonuç ve Öneriler: Eğitimcilerin, hemşirelik eğitimde sanal oyun kullanımını destekledikleri, öğrencilerden olumlu ve olumsuz geri bildirimler aldıkları, pozitif ve negatif deneyimler yaşadıkları, oyunların kullanımında yönteme ve yaygınlaştırmaya yönelik önerilerde bulundukları, oyun geliştirmeyi düşünenlere kapsamlı planlama, profesyonel destek ve süreç yönetimine ilişkin öneriler sundukları belirlenmiştir. Hemşirelik eğitimde oyun kullanımının yaygınlaştırılması, oyun geliştirmeyi düşünen eğiticilere eğitim programlarının düzenlenmesi ve daha büyük örneklem grubunda çalışmaların tekrarlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire eğitimci, Hemşirelik eğitimi, Nitel araştırma, Öğrenciler, Sanal oyun 


Keywords: