BİLDİRİ DETAY

Özlem ERDEM POLAT, Tuğba ÖZ
HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE YENİ BİR ALAN ADLİ HEMŞİRELİK
 
Ülkemizde her geçen gün artan suç ve şiddet olaylarında gerek mağdurun gerekse failin çoğu zaman ilk karşılaştığı sağlık personeli hemşirelerdir. Bu çalışmanın amacı; adli hemşireliğe dikkat çekmek ve hemşirelerin lisans ve lisansüstü eğitimlerinde adli hemşirelik dersini almalarının, adli vakaların tanı, tedavi ve değerlendirilmesinde önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtmektir. Derleme, Pubmed ve Google Akademik yoluyla ulaşılan ve gebelikte obezite ve perinatal dönem ile ilgili yapılan meta-analizler, sistematik derlemeler ve randomize kontrollü çalışmaların incelemeleri ile oluşturulmuştur. Adli hemşireliğin geçmişine bakıldığında hemşirelerin 18. Yüzyıldan itibaren adli vakalarla karşılaştıkları bildirilmektedir. Ülkemizde ise adli hemşirelik yeni bir kavram olmakla beraber gelişimini hızla sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarda hemşirelik lisans eğitiminde adli hemşirelik ile ilgili yeterli eğitimin verilmemesine vurgu yapılmış, adli olguların azaltılması, önlenmesi, korunması ve erken müdahalesini içeren önlemlerin alınmasında sağlık çalışanlarının rolüne değinilmiştir. 2012’den günümüze kadar ‘Adli hemşirelik ve çalışma alanlarına’ yönelik derlemeler, makaleler çoğunlukta olmak üzere çok sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Sağlık kurum ve kuruluşlarında adli hemşirelik birimlerinin kurulması ve hemşirelik lisans ve lisansüstü eğitiminde adli hemşireliğin müfredat programlarına dâhil olması, hemşirelerin adli hemşirelik uygulamalarında uzmanlaşması ve hastanede çalışan hemşirelerin hizmet içi programlarına adli hemşirelik başlığının eklenmesi gerekmektedir. Özel dal hemşirelerinin adli hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla daha çok çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli hemşirelik, Adli vaka, Adli hemşlirelik çalışma alanları 


Keywords: