BİLDİRİ DETAY

Emine BAYRAK AYKAN, Berna EREN FİDANCI, Dilek YILDIZ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE GİRİŞİMCİLİK, BİREYSEL YENİLİKÇİLİK VE ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Girişimcilik, toplumda yenilikçi anlayışın gelişerek, uygulamaya aktarılması anlamını taşımaktadır. Son yıllarda hızlı gelişen tıbbi ve teknolojik gelişmeler yenilikçiliği zorunlu kılmış, hemşirelik mesleği açısından bu durum girişimciliği kullanmak için bir fırsat ortamı doğurmuştur. Yenilikçi düşünce, girişimciliği, girişimcilik de inovasyonu beraberinde getirir. Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) 2009 yılındaki teması “Bakımın Kaliteli Olması İçin, Toplumlara Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin: Hemşirelik Bakımında İnovasyon” şeklindedir. Hemşirelik uygulamalarında, bakım modellerinin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesinde inovasyon önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla hemşirelik eğitimi, yenilikçilik anlayışı ile yürütülmelidir. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik, bireysel yenilikçilik profillerini belirleyerek, bunların önündeki engelleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Üniversitenin etik kurulundan ve öğrencilerden onay alınmıştır. Çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden 150 lisans düzeyinde hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışmada veriler “Demografik Veri Toplama Formu”, “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Yenilikçiliğin Önündeki Engeller Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalama, ANOVA, Bonferroni, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve t testi kullanılmıştır. Araştırmada p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerimizin girişimcilik ölçeği puan ortalaması 139.06±22.05 bulunmuş olup girişimcilik düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Yenilikçilik puan ortalamaları 62.88±9.65 olup düşük düzey yenilikçi olarak saptanmıştır. Ancak ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde öğrencilerin “sorgulayıcı” alt boyutunda olduğu değerlendirilmiştir. Yenilikçiliğin önündeki engeller öğrenciler tarafından sırasıyla kurumsal (82.45±20.31), bireysel (36.75±8.81) ve toplumsal (24.95±6.12) olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak yenilikçiliğin ve girişimciliğin çok önemli olduğu hemşirelik mesleğinde öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin yüksek olmasına rağmen yenilikçilik puanları istenilen düzeyde bulunmamıştır. Öğrencilerin ilk sırada engel olarak belirttiği kurumsal engellerin değiştirilebilir olduğu öğrencilere anlatılmalı ve hemşirelikte inovasyon kavramına eğitim programlarında yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yenilikçilik, İnovasyon, Hemşirelik, Engeller 


Keywords: