BİLDİRİ DETAY

Yeşim CEYLANTEKİN, Dilek ÖCALAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİLİK VE İNOVASYON I
 
Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin inovasyon, yenilikçilik kavramlarına ilişkin bilgilerini değerlendirmek, inovasyon ve yenilikçi olma isteklerini motive ederek farkındalık oluşturmaktır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde intörn olarak öğrenim gören 60 hemşirelik öğrencisi pilot uygulama aşamasında araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, sosyo-demografik veri toplama formu ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Öğrencilerin %55’inin inovasyon teriminin anlamını bilmediği, % 50’sinin inovasyon ve yenilikçilik terimlerini karıştırdığı, %86.7’sinin inovasyonla ilgili herhangi bir eğitim almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin tamamının inovatif bir girişimi yoktur. Öğrencilerin %56.7’si aldıkları hemşirelik eğitiminde yenilikçi modellerin kullanıldığını, %86.7’si simülasyon eğitiminin derslerde verilmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %80’i hemşirelerin eleştirisel düşünme ve karar verme gücüne sahip olduğunu belirtirken, sadece %33.3’ü yenilikçi bir girişiminin olduğunu ifade etmiştir. Girişimde bulunanların, %71.4’ü sadece hayal etmede kaldığını, %14.3’ü keşfetme ve üretme aşamasına geçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %56.7’si hemşirelik bakımında yenilikçi davranışın gerekli olduğunu düşünürken, %60’ı kendini sorgulayıcı, %15’i yenilikçi, %10’u öncü, %8.3’ü kuşkucu ve %6.7’si gelenekçi olarak tanımlamıştır. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği puanları gruplandırıldığında ise; öğrencilerin %56.1’inin kuşkucu, %42.2’sinin sorgulayıcı, %1.7’sinin öncü olduğu görülmektedir. Çalışmada, öğrencilerin çoğunluğunun kendini sorgulayıcı olarak tanımlamalarına rağmen, ölçek gruplandırmasına göre katılımcıların yarıdan fazlası kuşkucudur. Kendini yenilikçi olarak tanımlayan öğrenciler olmasına rağmen, ölçek gruplandırmasına göre yenilikçi grubunda hiç öğrenci bulunmamaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin hiçbirinin inovatif bir girişimde bulunmadığı ve yenilikçi olmadığı görülmektedir. Mesleki olarak inovatif ve yenilikçi davranışlarının gelişmesi için bu kavramların benimsenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi veren sağlık profesyonelleri de inovatif ve yenilikçi yaklaşımlara açık meslek adayları yetiştirmek ile sorumludur. Hemşirelik alanında konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İnovasyon, Yenilikçilik 


Keywords: