BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semiha DERTLİ, Seher ÇEVİK AKTURA
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ VE KLİNİK UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI
 
Giriş: Öğrencilerin akademik öz-yeterlilikleri, klinik uygulamaya yönelik tutumlarını, klinik uygulamaya yönelik tutumları ise klinik uygulama hedeflerini etkileyebilir. Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin akademik öz yeterlilikleri ve klinik uygulamalara yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin doğusunda bir devlet üniversitesinde, hemşirelik bölümü 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitim alan öğrenciler oluşturmuştur. OpenEpi Version 3 kullanılarak yapılan güç analizine göre, 0.8 etki büyüklüğünde, %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen %95 güven aralığında 272 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması yapılarak oluşturulan Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencileri Akademik Öz Yeterlilik Ölçeği (AÖYÖ) ve Hemşirelik Öğrencileri için Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği (KUYTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve non-parametrik testler kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.77±1.42; %75’inin kadın ve %45.6’sının 2. sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerden %43’ünün kendisini akademik olarak yeterli bulduğu, %29’unun ise kendisini klinik uygulamalarda yeterli bulduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin AÖYÖ toplam puan ortalamaları 50.56±8.07 ve KUYTÖ toplam puan ortalamaları 106.86±17.37 olarak bulunmuştur. Hemşirelik Öğrencileri Akademik Öz Yeterlilik Ölçeği (AÖYÖ) ve Hemşirelik Öğrencileri için Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği (KUYTÖ) toplam puan ortalamaları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (r=.292 p<0,05) belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmada öğrencilerin akademik öz yeterlilikleri ve klinik uygulamalara yönelik tutumlarının yüksek olduğu; akademik öz yeterliliklerinin klinik uygulamalara yönelik tutumlarını etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik Öz Yeterlilik, Öz Yeterlilik, Klinik uygulama, Hemşirelik Öğrencileri. 


Keywords: