BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba UZUNÇAKMAK
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinin hemşirelik bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde yapılmıştır. Araştırmaya 121 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Veriler; tanıtıcı bilgi formu ve bireysel yenilikçilik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan kurum izni, etik kurul izni ve öğrencilerin onamları alınmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi, One Way Anova testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.Araştırmaya katılan öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeği toplam puan ortalamaları 66.74±12.26 olarak saptanmıştır. Bireysel yenilikçilik ölçeği alt boyutların alınan puan ortalamaları sırasıyla değişime direnç alt boyutu toplam puan ortalaması 22.27±6.85, fikir önderliği alt boyutu toplam puan ortalaması 18.52±3.98, deneyime açıklık alt boyutu toplam puan ortalaması 20.30±2.83, risk alma alt boyutu toplam puan ortalaması 8.18±1.52 dir. Cinsiyet, aile tipi, kalınan yer ile bireysel yenilikçilik ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yaş,sınıf,anne-baba eğitim durumu,en uzun yaşanılan yer, okul başarısı,mezun olunan lise türü, hemşirelik bölümünü tercih etme ve hemşirelik eğitimi almaktan memnuniyet durumu, üniversitede düzenlenen sosyal-bilimsel aktivitelere ve meslekle ilgili kurs,konferans,sempozyum ya da kongrelere katılma durumu ile bireysel yenilikçilik ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik açısından sorgulayıcı kategoride oldukları tespit edilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçi yönlerinin geliştirilmesi için eğitim sürecinde desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Bireysel Yenilikçilik,Yenilikçilik 


Keywords: