BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap TEKBAŞ, Ayşegül SAVAŞAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımdaki çalışmanın evrenini Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya davet edilen öğrencilerden araştırmaya katılmayı kabul eden 353 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Veri toplanma aracı olarak kişisel bilgi formu, 24 maddelik Bakım Davranışları Ölçeği (BDÖ) ve 20 maddeden oluşan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, ortanca ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Cronbach alfa değeri BDÖ için 0.96 ve BYÖ için 0.82 olarak bulunmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.89±2.56’dır. %61,8’i kadın, %38,2’si erkektir. Öğrencilerin %41.9’u birinci, %20.4’ü ikinci, %19.8’i üçüncü, %17.8’i dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin çoğunluğunun bekar olduğu (%98), herhangi bir işte çalışmadığı (%84,4), gelirinin giderinden düşük olduğu (%49,3), evde arkadaşları ile kaldığı (%38,5) ve en uzun süre ilçede (%44,5) yaşadığı bulunmuştur. Öğrencilerin toplam BDÖ puanı 5.62 (min-max:1-6); alt ölçeklerden aldıkları puanlar ise güvence için 5.75, bilgi-beceri için 5.6, saygılı olma için 5.66 ve bağlılık için 5.6’dır. Öğrencilerin toplam BYÖ puanı ise 63’dür(min-max:47-90). Öğrencilerin BYÖ puanı ile toplam BDÖ puanı (rs=0.40, p<0.001), güvence (rs=0.369, p<0.001), bilgi-beceri (rs=0.359, p<0.001), saygılı olma (rs=0.353, p<0.001) ve bağlılık (rs=0.332, p<0.001) puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin bakım davranışı algılarının yüksek, yenilikçilik düzeylerinin ise düşük olduğu ve yeniliklere karşı sorgulayıcı özelliklere sahip oldukları bulunmuştur. Öğrencilerin yenilikçilik düzeyleri arttıkça bakım davranışlarının olumlu yönde artacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel yenilikçilik, bakım davranışı, hemşirelik bakımı 


Keywords: