BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Menevşe YILDIRIM, Hatice Nur AKIN, Zehra BOZTAŞ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE ETKİSİ
 
Yenilikçilik (inovasyon) ; kelime anlamı olarak yeni, farklı bir ürün ya da düşünce üretmek demektir. Bilim ve teknolojinin bu alandaki gelişmeleri, ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi, buluş yaratmak ve farklı olmak yenilikçiliğin bir diğer tanımıdır. Günümüzde hasta sayısındaki artış hemşirelik bakımında yeni yaklaşımlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Öğrenci hemşirelerin eğitim öğretim hayatından itibaren hem yenilikçilik özelliklerini geliştirmesi hem de 21. Yüzyıl ihtiyaçlarına hizmet edecek bilgi, becerileri ve yeteneklerle donatılması oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovatif) düzeylerinin 21. Yüzyıl becerilerine etkisinin incelenmesidir. Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel tiptedir. Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 303 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler, sınıfta yüz-yüze toplanmıştır. Verilerin toplanmasında “ “Sosyodemografik Özellikler Veri Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği “, “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği “ kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı analizlerin yanısıra korelasyon ve basit linear regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin çoğu inovasyon kavramına aşina değildir, bireysel inovasyon seviyeleri “düşüktür”, çoğu “gelenekçi” veya “şüphecidir” ve çok az öğrenci “yenilikçidir”. Öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileri ortalama puanın üzerinde olmasına rağmen, iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile 21. Yüzyıl becerileri arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki vardır (r=0,628, p<0,05). Bireysel yenilikçilik 21. Yüzyıl becerilerini etkilemekte ve bu becerilerin %39,4’ünü açıklamaktadır. Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Hemşirelik Öğrencileri, 21. Yüzyıl Becerileri

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Hemşirelik Öğrencileri, 21. Yüzyıl Becerileri 


Keywords: