BİLDİRİ DETAY

Emel BAHADIR YILMAZ, Elvan Emine ATA
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK İLE DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışmanın amacı, 4. Sınıf hemşirelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık ile dijital bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde okuyan 4. Sınıf hemşirelik öğrencileri (n=110) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 90 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu, Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOÖ) ve Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,14±2,20 olup %74,4’ü kadın öğrencilerden oluşmakta ve %76,7’si çekirdek aile yapısına sahip olduğunu ifade etmektedir. Öğrencilerin %40,0’nın annesi ilkokul ve %25,6’sının annesi lise mezunudur. Öğrencilerin %36,7’sinin babası ilkokul mezunu olup %30,0’unun babası lise mezunudur. %83,3’ü sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algılarken %67,8’i gelir durumunu gider durumuna eşit olarak tanımlamıştır. Öğrencilerin %83,3’ünün annesi herhangi bir işte çalışmazken %53,3’ünün babasının çalıştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin DOÖ puan ortalamaları 66,56±7,15 olup tutum boyutunda 28,12±3,38, teknik boyutunda 23,25±3,26, bilişsel boyutunda 8,06±1,28 ve sosyal boyutunda 7,12±1,49 olduğu belirlenmiştir. DBÖ alt boyutları puan ortalamaları değerlendirildiğinde, aşırı kullanım için 2,57±0,88, nüksetme için 2,38±0,98, hayatın akışını engelleme için 2,26±0,81, duygu durumu için 2,51±0,86 ve bırakamama için 3,74±1,37 olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizine göre öğrencilerin DOÖ puanları ile DBÖ’nin aşırı kullanım ve duygu durumu alt boyutları arasında pozitif yönde ancak zayıf düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin dijital okuryazarlık tutumlarının iyi düzeyde olduğu, dijital bağımlılık düzeylerinin aşırı kullanım, nüksetme, hayatın akışını engelleme ve duygu durumu açısından orta düzeyde olduğu ve en çok dijital aletleri bırakma konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik eğitiminde inovatif girişimler bağlamında dijital araçların kullanılabileceği ve dijital okuryazarlığın bir fırsata dönüştürülebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, dijital okuryazarlık, dijital bağımlılık. 


Keywords: