BİLDİRİ DETAY

Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Yeter KURT, Esra ÇAYLAK ALTUN, Çiğdem TORUN KILIÇ, Havva ÖZTÜRK
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂYA İLİŞKİN LİDERLİK DÜZEYLERİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekaya ilişkin liderlik düzeylerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma hemşirelik bölümünde okuyan 417 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi formu ve Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği kullanılarak toplanmış; yüzde, ortalama, ANOVA, Kruskall Wallis, t ya da Mann Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerinin %82,3’ü kız ve %74,3’ünün ailesi demokratiktir. %31,9’u dördüncü sınıfta okumakta, %57,1’i 3.00 üzerinde akademik not ortalamasına sahip, %66,2’si hemşirelik okumaktan memnun, %80,3’ü liderlik ile ilgili eğitime/toplantıya katılmamıştır. Öğrencilerin duygusal zekâ liderliği ölçeği toplam puanı 3,73±0,50’dir. Kız, ikinci ve son sınıfta okuyan, akademik not ortalaması 3.00 üstünde, aileleri demokratik, hemşirelik okumaktan memnun olan ve liderlik ile ilgili eğitime/toplantıya katılan öğrencilerin duygusal zekâ liderliği toplam puanının daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sonuç: Özellikle kız, ikinci ve son sınıf, akademik not ortalaması yüksek, ailesi demokratik, hemşirelikten memnun ve liderlik ile ilgili toplantılara katılan öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin duygusal zekâ liderlik düzeyi yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, liderlik, hemşirelik, öğrenciler 


Keywords: