BİLDİRİ DETAY

Zahide İYİ, İlknur KAHRİMAN, Nilgün ULUTAŞDEMİR
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ İNANÇ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ
 
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni inanç ve uygulamalarının değerlendirmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 2., 3. ve 4. sınıfta hemşirelik öğrenimi gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 351 öğrenci ile yürütüldü. Veriler “El Hijyeni İnanç Ölçeği”, “El Hijyeni Uygulamaları Envanteri” ve öğrenci hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Bilgi Formu” ile toplandı. Çalışma verilerinin analizinde sayı, yüzdelik dağılımlar, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %84,3’ünün (296) kız öğrenci olduğu, %39,6’sının ikinci sınıf, %30,2’sinin üçüncü sınıf, %30,2’sinin dördüncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Öğrencilerin %90,9’u (319) el hijyeni konusunda kendini yeterli hissettiğini, %54,1’i el hijyeni konusunda daha detaylı bilgi almak istediğini, %33’ü uygulama yaptıkları birimlerdeki lavabolarda el hijyeni hatırlatıcı posterlerin bulunmadığını ve %46.2’si ise el yıkamaya uygun koşullar olmadığını, %80,6’sı hastanede ellerini yıkarken sıvı sabun-su kullandığını, %71,5’i klinikte çoğunlukla yüzeysel işlemleri çıplak el ile uyguladığını, %90,3’ü invaziv işlemleri eldiven giyip uyguladığını, %55,3’ü hasta ile temas etmeden önce ellerini yıkadığını ve %62,4’ü hasta ile temas ettikten sonrası ellerini yıkadığını belirtti. Öğrencilerin el hijyeni puan ortalamalarının 3.80±0.32, el hijyeni uygulama envanteri puan ortalamalarının ise 4.55±0.46 olduğu görüldü. Araştırmamızda cinsiyeti kadın olan, 4. sınıfta okuyan ve el hijyeni konusunda eğitim almayan hemşirelik öğrencilerinin diğer gruplara göre el hijyeni hakkında pozitif inanca sahip oldukları, erkek, 2. sınıfta okuyan ve el hijyeni konusunda eğitim almayan hemşirelik öğrencilerinin diğer gruplara göre el hijyeni önemini daha fazla algıladıkları, cinsiyeti kadın olan, 2. sınıfta okuyan ve el hijyeni konusunda eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin diğer guruplara göre el hijyeni uygulama envanteri puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Öğrencilerin el hijyeni hakkında orta düzeyde pozitif inanca sahip olduğu, el hijyeni uygulamalarının yüksek düzeyde yapıldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, El Hijyeni, İnanç, Öğrenci hemşire, Uygulama 


Keywords: