BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ
 
Giriş: İnternet, dünyada ve ülkemizde insanların farklı amaçlara yönelik olarak en sık kullandıkları iletişim araçlarından biridir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmaya, hemşirelik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan 156 öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanmasında Anket Formu, Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği ve Problemli İnternet Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği (ÜÖGÖ) puan ortalaması yüksek (138.56±21.28) olup Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ) puan ortalaması ise kötü (117.89±16.953) olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizinde ÜÖGÖ ile PİKÖ ve alt boyutları puan ortalamaları arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ölçekler ile demografik özellikler arasındaki ilişi incelendiğinde; sınıf ile ÜÖGÖ, PİKÖ ve alt boyutları olan aşırı kullanım ve sosyal fayda- sosyal rahatlık arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet ile ÜÖGÖ, PİKÖ ve alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fak bulunmamıştır (p>0.05). Aylık harcama ile ÜÖGÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Yaşadığı bölge ile ÜÖGÖ ve PİKÖ toplam puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Anne eğitim düzeyi her iki ölçek ve alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencileri girişimci ancak problemli internet kullanmaktadırlar. Hemşirelik öğrencilerinin girişimci ve yenilikçi özellikte olmaları sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli planlamaların yapılmasını sağlayabilir. Bu nedenle öğrencilerin bu özelliklerinin hem kişisel hem de mesleki yarar sağlaması için geliştirilmesi ve desteklenmesi, öte yandan problemli internet kullanımının da girişimcilik özelliklerini olumsuz etkilememesi için gerekli tutum ve anlayışın kazandırılması için gerekli eğitsel programların düzenlenmesi gereklidir. Hemşirelik eğitiminden sorumlu eğitimcilerin öğrencilerin bu özelliklerini geliştirmeleri ve ileriye taşımaları için gereken bilgi, beceri ve donanımı sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Hemşirelik, Problemi İnternet Kullanımı 


Keywords: