BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda SARIKÖSE, Nilgün GÖKTEPE
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin sosyo demografik ve kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimlerine etkisini incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini Türkiye’de 2020-2021 öğretim dönemindeki hemşirelik lisans programında öğrenim gören hemşirelik öğrencileri, örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü 410 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, üç bölümden oluşan çevrimiçi anket toplama yöntemi ile Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket, hemşirelik öğrencilerinin sosyo demografik ve bireysel özelliklerine yönelik bilgi formu, ve Atak, (2013) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan On Maddeli Kişilik Ölçeği ve Yılmaz ve Sünbül, (2009) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Eğilimleri Ölçeği' nden oluşmuştur. Veriler SPSS 26 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri toplam puanı 131 ± 20.8 bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin; kişilik ölçeği alt boyutlarından yumuşak başlılık, duygusal dengelilik ve dışa dönüklük alt boyutları ile eğitim görülen üniversite türü, ailede girişimci olma durumu ve hemşirelik öğrencilerinin kariyer hedefinden etkilendiği saptanmıştır (R2=%23.3, p<;0.05, Durbin Watson= 2.279) Sonuç: Araştırma sonucuna göre hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu ve girişimcilik eğilimlerinin sosyo demografik özellikleri ve kişilik özellikleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesinde ve uygulanmasında eğitimcilere katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Kişilik özellikleri, Girişimcilik eğilimi 


Keywords: