BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal KUŞÇU KARATEPE, Nilgün KATRANCI
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ BİREYSELYENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Giriş-Amaç Hemşirelik öğrencilerinin meslek hakkındaki olumlu tutumları mesleki sorumlulukların yerine getirilmesinde önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinin yeniliği algılama, benimseme ve yenilik geliştirme davranışları üzerine mesleğe yönelik tutumları önemli ve etkili bir unsurdur. Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak tasarlanan çalışmanın örneklemini 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi Eylül- Ekim 2022 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinde eğitim alan çevrimiçi olarak katılım sağlayan 102 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”, ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon ve regresyon analizi yöntemleri tercih edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %72,2’si kadın ve yaş ortalamaları 20,91±3,03’dür. Öğrencilerin %63,7’sinin mesleğini isteyerek seçtiği belirlenmiştir Öğrenci hemşirelerin mesleğe yönelik tutumları olumlu düzeydedir (161,72 Min:120-Max:200). Ayrıca hemşirelik mesleğinin özellikleri (77,59); hemşirelik mesleğini tercih etme durumu (46,49) ve hemşirelik mesleğinin genel durumuna yönelik tutum (37,63) alt boyutlarında da olumlu tutuma sahiptirler. Bireysel yenilikçilik puan ortalaması 65,77;’dir. Bireysel yenilikçi sınıflamasına göre sorgulayıcı gurupta yer almaktadırlar. Bireysel yenilikçilik ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Hemşirelik mesleğine yönelik tutumun bireysel yenilikçilik (β=,508), fikir önderliği (β=,519), deneyime açıklık (β=,640) ve risk almayı (β=,590) anlamlı ve pozitif yönde etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve bireysel yenilikçilik yönünden sorgulayıcı sınıfta yer aldığı belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ile bireysel yenilikçilik düzeyi arasında anlamlı ve pozitif düzeyde ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyecek yaklaşımların yenilikçilik davranışlarını geliştireceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Mesleki Tutum, Bireysel Yenilikçilik 


Keywords: