BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap TORUN, Gülşah KUMAŞ, Osman BİLGİN, Cemile CEVİZCİ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ANLATIM VE GÖSTERİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Ötanazi; tıbbın elinde bulundurduğu olanaklarla iyileştiremediği ve nitelikli bir yaşam sağlayamadığı hastaların yaşamlarının, içinde bulundukları belli koşullarda ve biçimde sona erdirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, öğretim sırasında kullanılan anlatım ve gösterim yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin ötanazi hakkındaki görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma yarı deneysel ve üç aşamalı olarak uygulanmıştır. Veriler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitenin, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan 67 gönüllü katılımcıdan toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kumaş tarafından 2005 yılında geliştirilmiş, aktif gönüllü ve pasif gönülsüz ötanaziyi konu alan, iki olgu içeren veri toplama formu kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasını öğrencinin ötanaziye ilişkin eğitim almadan önceki görüşlerinin tespiti oluşturmuştur. İkinci aşamasında, konuya özgü iki saatlik eğitim verildikten bir hafta sonra, aynı veri toplama formu kullanılarak görüşleri tekrar alınmıştır. Üçüncü aşamasında, bir hafta sonra konuya ilişkin film izlenmesini takiben aynı veri formu kullanılarak görüşleri alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve chi-square testleri kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Katılımcıların %35.8'i ötanaziye ilişkin eğitim almadan önce ötanazi hakkındaki bilgi düzeylerini yeterli bulduklarını ifade ederken, eğitim sorası %92.5'i, film izledikten sonra ise %97.0'ı ötanazi hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu belirtmiştir. Çalışmada katılımcılar hastaları için Olgu 1'de eğitim öncesi %29.9, eğitim sonrası %28.4, film sonrası %53.7; Olgu 2'de, eğitim öncesi %35.8, eğitim sonrası %23.9, film sonrası %53.7 oranında ötanaziyi kabul edeceklerini belirtmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin aldıkları eğitim ile ötanaziye ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli hale geldiğini ifade ettikleri ve ötanaziye ilişkin görüşlerinde önemli değişiklikler olduğu saptanmıştır. Eğitimin anlatım ve görsel materyalle desteklenmesi, öğrencinin konuya ilişkin görüş geliştirmesinde etkili olduğunu söylemek olanaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Ötanazi, Anlatım, Gösterim, Görüş 


Keywords: