BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin ÖZYER, Ebru ÖZCAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Sosyotropi, bireyin diğer bireylerle olumlu bir ilişki içerisinde olma gereksinimi, otonomi ise, bireyin bağımsızlığı, kişilik ve mesleki haklarını koruyabilme özelliği, kendi belirlediği hedeflere ulaşabilme gereksinimi olarak tanımlanmaktadır. Bakımın temel unsur olduğu hemşirelik biliminde mesleki kimlikle duygusal bağlılık yakın ilişki içerisindedir. Bu bağlamda hemşirelerin sosyal aidiyetlerini ve özerkliklerini yansıtan sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri mesleki kimlik gelişimlerinde oldukça önemlidir. Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin sosyotropik otonomik kişilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmış ve örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden 161 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada öğrenci bilgi formu ve Sosyotropi-Otonomi ölçeği (SOSOTÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin puan ortalamaları, sosyotropide 88,05±21,23; onaylanmama kaygısında 28,62±8,31, ayrılık kaygısında 41,91±10.77, başkalarını memnun etmede 20,95±4,98; otonomide 106,05±22,39, kişisel başarı 43,28±9,61, özgürlükte 42,13±8,95, yalnızlıktan hoşlanmada 20,63±5,76 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin almış oldukları puan ortalamalarına göre öğrencilerin yüksek düzeyde sosyotropik ve otonomik kişilik özellikleri gösterdiği, kız öğrencilerin otonomi, erkek öğrencilerin ise sosyotropi puanlarının daha yüksek olduğu ve son sınıf öğrencileri ile bölümü istemeden tercih edenlerin sosyotropi ve otonomi puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyotropi-otonomi ölçeğinden aldıkları puanların bireysel özellikleri ile ilişkisi incelendiğinde cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı ve son sınıf öğrencileri ile bölümü istemeden tercih edenlerin sosyotropi ve otonomi puanlarının daha yüksek olduğu ancak bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Kişilik Özellikleri, Otonomi, Sosyotropi. 


Keywords: